Protokoll utskottssammanträde 2013/14:21

Socialutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21

DATUM

2014-02-20

TID

10.30–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut enligt RO 4 kap. 13 § andra stycket

Utskottet medgav att Ann-Charlotte Eklund, utbildare från riksdagsförvaltningens It-avdelning, får närvara under sammanträdet för att bistå vid det praktiska införandet av den digitala mötestjänsten.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:20

§ 3

Ett värdigt liv – äldrepolitisk översikt 2006–2014 (SoU11)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:57 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inför kunskapsseminarium den 3 april på temat: Socialtjänstens arbete med barn som far illa

Utskottet diskuterade ett programutkast inför utskottets kunskapsseminarium den 3 april. Kansliet fick i uppdrag att arbeta vidare utifrån de synpunkter som lämnades.

§ 5

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om att flera ändringar i arbetsplanen är aktuella.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 25 februari 2014
kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 25 februari 2014

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 Prot:

2013/14:21

§ 1-7

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Anders W Jonsson (C), ordf.

X

Lena Hallengren (S), vice ordf.

X

Saila Quicklund (M)

X

Margareta B Kjellin (M)

X

Christer Engelhardt (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Ann Arleklo (S)

X

Isabella Jernbeck (M)

X

Lennart Axelsson (S)

X

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Gunnar Sandberg (S)

X

Rickard Nordin (C)

X

Agneta Luttropp (MP)

X

Anders Andersson (KD)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Eva Olofsson (V)

X

SUPPLEANTER

Vakant (M)

Meeri Wasberg (S)

O

Metin Ataseven (M)

O

Kent Härstedt (S)

Ellen Juntti (M)

Christina Zedell (S)

Thomas Finnborg (M)

O

Kurt Kvarnström (S)

Barbro Westerholm (FP)

Shadiye Heydari (S)

Ola Johansson (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

O

Katarina Brännström (M)

Jonas Eriksson (MP)

Magnus Sjödahl (KD)

O

Johnny Skalin (SD)

Rossana Dinamarca (V)

Roza Güclü Hedin (S)

Gunilla Svantorp (S)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ismail Kamil (FP)

Solveig Zander (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

Susanna Haby (M)

Björn Söder (SD)

Margareta Larsson (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Annika Eclund (KD)

Åsa Torstensson (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande