Protokoll utskottssammanträde 2013/14:21

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:21

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21

DATUM

2014-02-20

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1 §

Medgivande att närvara vid sammanträdet

Utskottet beslutade att medge att utbildare Mikael Drangnell vid enheten it-verksamhetsstöd fick vara närvarande vid sammanträdet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

2 §

Medgivande att närvara vid sammanträdet

Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 § andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Anders Dölling vid EU-nämnden fick vara närvarande vid sammanträdet under EU-överläggningarna med regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

3 §

EU-överläggning om effektiv och innovativ utbildning för att investera i kompetens till stöd för den europeiska terminen för 2014

Utskottet överlade med statssekreterarna Bertil Östberg och Ulrika Stuart Hamilton, åtföljda av kansliråd Åsa Petri, Utbildningsdepartementet.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1361-2013/14).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige har under förhandlingarna arbetat för att rådsslutsatserna ska fokusera på de utmaningar och prioriteringar som finns inom utbildningsområdet relaterade till målen i Europa 2020 och Utbildning 2020. Sverige har även arbetat för att åstadkomma en lägre detaljeringsgrad i rådsslutsatserna i syfte att lägga större vikt vid huvudbudskapen om utmaningar och prioriteringar inom utbildningsområdet.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna.

Utskottet

Företrädarna för samtliga partier utom Sverigedemokraterna förklarade att de delar regeringens ståndpunkt. Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Sverigedemokraterna anmälde följande avvikande mening: Sverigedemokraterna anser att detaljeringsgraden i rådsslutsatserna är för hög och kan därför inte ställa sig bakom rådsslutsatserna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

4 §

EU-överläggning om utveckling av kompetens och förbättrad anställbarhet mot bakgrund av resultaten från PIAAC- och PISA-undersökningarna

Utskottet överlade med statssekreterarna Bertil Östberg och Ulrika Stuart Hamilton, åtföljda av kansliråd Åsa Petri, Utbildningsdepartementet.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1362-2013/14).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar det underlag som ordförandeskapet lagt fram som vägledning för ministrarnas diskussion. Diskussionsämnet är mycket angeläget och både PISA- och PIAAC-undersökningarna ger en mycket god evidensbas för fortsatt arbete, både nationellt och på europeisk nivå. Sverige anser att det är viktigt att vidare analysera det som framkommit i undersökningarna och att, tillsammans med andra analyser, använda dessa underlag i det framtida arbetet.

Resultaten från PIAAC är mycket positiva för Sverige på en övergripande nivå. Sverige är ett av fyra länder som presterar signifikant över OECD-genomsnittet inom samtliga tre områden. Sverige avser därför att i det svenska inlägget fokusera på lärdomar från PISA-undersökningen.

Det svenska inlägget bör dels ge en bakgrund till de svenska resultaten i PISA-undersökningen, dels lyfta fram ett antal exempel på insatser som Sverige gjort för att ändra på situationen. Nedgången i resultaten för Sverige är allvarlig men var förväntad. Proven genomfördes i årskurs nio för nära två år sedan, under läsåret 2011/12, med elever som tillhörde den sista årskullen som följde de gamla läroplanerna genom hela sin grundskoleutbildning. Sverige har nu genomfört ett antal reformer som är tänkta att lyfta den svenska skolan.

Sverige avser under riktlinjedebatten att lyfta fram lärarnas viktiga roll för utvecklingen i skolan och förbättrade läranderesultat. Sverige har gjort ett antal satsningar för att göra läraryrket mer attraktivt och för att stärka lärarnas kompetens, bl.a. genom en reformerad lärarutbildning, karriärtjänstreformen och fortbildning för lärare, t.ex. genom de s.k. lärarlyften.

Sverige ser positivt på möjligheterna att utnyttja befintliga medel inom EU:s olika program som kan vara relevanta för insatser på området. Sverige har också mycket goda erfarenheter av erfarenhetsutbyte mellan länder och ömsesidigt lärande.

Utskottet

Företrädarna för samtliga partier utom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förklarade att de delar regeringens ståndpunkt. Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet anmälde följande avvikande mening:

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet delar inte regeringens uppfattning att nedgången i PISA-resultaten för Sverige var förväntad. Det speglar mer en politisk uppfattning att utvecklingen är ödesbestämd. PISA-resultatens negativa utveckling för Sveriges del har varit känd ända sedan den undersökning som presenterades 2006. Regeringen har haft flera år på sig att med sin politik vända denna utveckling, men PISA-undersökningen 2012 visar inte på något trendbrott utan den negativa utvecklingen har förvärrats ytterligare.

Vi anser också att regeringen ger uttryck för en passiv hållning i förhållande till skolresultaten då man inte genomfört åtgärder med mer omedelbara effekter. Det är inte tillräckligt att luta sig tillbaka mot ”ett antal reformer ” som har genomförts. Vi menar att det krävs ytterligare kraftfulla åtgärder för att vända den negativa utvecklingen såsom mindre klasser och en ökad satsning på lärarnas kompetensutveckling.

Socialdemokraterna anmälde att följande ska tas till protokollet: Sveriges goda resultat i den senaste internationella undersökningen av vuxnas färdigheter (PIAAC) indikerar att Sverige har varit framgångsrikt i sin satsning på vuxenutbildningen. Mot bakgrund av denna lärdom bör regeringen poängtera vikten av att satsa på vuxenutbildningen.

Kristdemokraterna anmälde att följande ska tas till protokollet: Med anledning av innehållet i den avvikande meningen från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bör det särskilt framhållas att det från experthåll, bl.a. OECD, konstaterats att det tar minst 5–6 år från det att olika utbildningsreformer träder i kraft tills resultatförbättringar hos eleverna kan skönjas. Regeringens reformer på skolområdet har därför ännu inte kunnat avläsas i elevernas skolresultat.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

5 §

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2013/14:19 och 2013/14:20.

6 §

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

7 §

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 3.

8 §

Gymnasial lärlingsanställning (UbU18)

Utskottet beslutade att bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 3 april 2014 yttra sig över proposition 2013/14:80 Gymnasial lärlingsanställning och eventuella motioner i detta ärende i de delar de berör arbetsmarknadsutskottets beredningsområde.

9 §

Forskning (UbU14)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

10 §

Vuxenutbildning (UbU15)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

11 §

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 27 februari 2014

kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 27 februari 2014

Tomas Tobé


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:21

1-2 §§

3-4 §§

5-11 §§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordförande

X

X

X

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Louise Malmström (S)

X

X

X

Jan Ericson (M)

Thomas Strand (S)

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

-

O

O

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Tina Acketoft (FP)

X

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

X

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Gunilla Svantorp (S)

X

X

X

Roger Haddad (FP)

X

X

X

Jabar Amin (MP)

X

X

X

Yvonne Andersson (KD)

X

X

X

Carina Herrstedt (SD)

X

X

X

Rossana Dinamarca (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Michael Svensson (M)

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

O

O

-

Björn Samuelson (M)

X

X

X

Cecilia Dalman Eek (S)

O

O

O

Ann-Britt Åsebol (M)

Isak From (S)

Hanif Bali (M)

Phia Andersson (S)

Stefan Käll (FP)

Åsa Lindestam (S)

Emil Källström (C)

X

X

X

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Peter Rådberg (MP)

Annika Eclund (KD)

Johnny Skalin (SD)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Pia Nilsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Christer Nylander (FP)

Per Lodenius (C)

Patrick Reslow (M)

Pia Hallström (M)

Björn Söder (SD)

Richard Jomshof (SD)

Tuve Skånberg (KD)

Agneta Luttropp (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.