Protokoll utskottssammanträde 2013/14:22

Civilutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22

DATUM

2014-03-27

TID

9.30-9.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:21.

§ 2

Konsumenträtt (CU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU20.

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD- ledamöterna anmälde
reservationer. V- ledamoten anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Fler bostäder åt unga och studenter (CU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:59 och

motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU22.

MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer. S- ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd (CU25)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:125 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Återvändardagen

Förutom ledamöterna Eva Bengtson Skogsberg (M) och Bino Drummond (M) anmälde Jonas Gunnarsson (S) att han avser att delta i återvändardagen onsdagen den 2 april 2014 kl. 14.30-15.15.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 8 april 2014 kl. 11.00.


Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 8 april 2014

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2013/14:22

§ 1-2

§ 3-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

X

Oskar Öholm (M)

X

X

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Katarina Köhler (S)

O

O

Ola Johansson (C) tjl. t.o.m. 140417

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

Jessika Vilhelmsson (M)

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

Roland Utbult (KD)

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

Marianne Berg (V)

X

O

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

O

O

Lars Eriksson (S)

X

X

Bino Drummond (M)

O

O

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

tjl. t.o.m. 140417

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

O

O

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C) tjl. t.o.m. 140403

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

O

X

Jan Ertsborn (FP)

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

Karin Östring Bergman (C)
ers. t.o.m. 140403

X

O

Helén Andersson (C)
ers. t.o.m. 140417

O

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.