Protokoll utskottssammanträde 2013/14:22

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22

DATUM

2014-03-06

TID

10.00-11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Försvarsmaktens årsredovisning 2013 m.m.

ÖB general Sverker Göranson och överste Mikael Frisell från Försvarsmakten informerade utskottet om årsredovisning 2013 samt andra aktuella frågor.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Vissa frågor om militär verksamhet m.m. (FöU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU9.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall – genomförande av kärnavfallsdirektivet (FöU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:69.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU10.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:20 och 21.

§ 5

Kanslimeddelanden

Tillförordnade kanslichefen informerade att Folk och Försvars skrift Folkförankring- tankar kring begreppet och dess innebörd lagts fram.

Tf. kanslichefen anmälde att Anna-Lena Sörenson (S) och Hans Wallmark (M) från försvarsutskottet deltar i vårens inter-parlamentariska GUSP-/GSFP-möte i Aten den 3-4 april.

Tf. kanslichefen anmälde på nytt Svensk Kärnbränslehanterings AB (SKB) inbjudan till studiebesök i Forsmark. Utskottet bedömde att det blir svårt att få utrymme för ett besök under våren och att frågan om att besöka Forsmark får tas upp vid nästa riksmöte.

Tf. kanslichefen anmälde att den årliga återvändardagen äger rum onsdagen den 2 april, med besök i utskotten kl. 14.30–15.15. Ledamöter som har möjlighet att delta anmäler detta till kansliet.

  • Tf. kanslichefen anmälde att skatteutskottet beslutat att ge försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:76 och de motioner som väckts med anledning av propositionen. Utskottet beslutade att yttra sig över den del av propositionen som avser överlåtande av en viss fastighet till Järfälla kommun.

§ 6

EU-frågor

Tf. kanslichefen anmälde en promemoria om dokument framtagna av Europaparlamentet 18-21 november och 9-12 december 2013.

§ 7

Rapporter

  • Peter Hultqvist (S) och Annicka Engblom (M) återrapporterade från ett möte med statssekreteraren vid det tjeckiska försvarsministeriet.

Anders Hansson (M) återrapporterade från ett besök på Luftvärnsregementet Lv 6 i Halmstad.

§ 8

Nästa sammanträde –

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 11 mars kl. 11.00.

Vid protokollet

Nina Dakwar

Justeras – 2014-03-11

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:22

§ 1

§ 2-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

X

Hans Wallmark (M)

Åsa Lindestam (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

Allan Widman (FP)

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

X

Staffan Danielsson (C)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

Peter Rådberg (MP)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mikael Jansson (SD)

Torbjörn Björlund (V)

X

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

O

O

Abdirizak Waberi (M)

O

X

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

X

X

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.