Protokoll utskottssammanträde 2013/14:22

Justitieutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22

DATUM

2014-03-25

TID

11.00-12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Abigail Choate från EU-samordningen fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Överläggning och information i EU-frågor

1. Utskottet överlade med justitieminister Beatrice Ask åtföljd av pressekreteraren Per Claréus, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, departementsrådet Mikael Tollerz, ämnesråden Marie Skåninger och Julia Mikaelsson, kansliråden Fredrik Nygren och Marie Söderlund samt praktikanten Camilla Stridsberg om:

a) Förslag till förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten, KOM(2013) 534.

Underlaget utgjordes av kommissionens svar på riksdagens motiverade yttrande om förslaget om Europeiska åklagarmyndigheten, det grekiska ordförandeskapets första utkast till reviderad text av förslaget till förordning och Regeringskansliets promemoria Överläggning med Justitieutskottet den 25 mars 2014 – Förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten. Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian.

Företrädarna för S, M, MP, FP, C, SD, V och KD förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

b) Förslag till Eurojustförordning, KOM(2013) 535.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets faktapromemoria 2013/14:FPM1 Förordning om Eurojust där regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick.

Företrädarna för S, M, FP, C och KD förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Företrädarna för S betonade vikten av att bevaka de nationella tillsynsmyndigheternas viktiga roll i tillsynen av Eurojusts hantering av personuppgifter.

Företrädaren för SD motsatte sig antagandet av en förordning för Eurojust och ansåg att förslaget i sin helhet ska dras tillbaka.

Företrädaren för V motsatte sig en tvingande harmonisering av Eurojusts nationella medlemmars ställning och befogenheter. Företrädaren för MP ställde sig bakom den avvikande ståndpunkten.

c) Förslag till Europolförordning, KOM(2013) 173.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets promemoria Överläggning med Justitieutskottet den 25 mars 2014 – Europol – Särskilt om den parlamentariska kontrollen. Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian.

Företrädarna för S, M, MP, FP, C, SD, V och KD förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt. Utskottet betonade särskilt vikten av att de nationella parlamenten får delta på lika villkor i förhållande till Europaparlamentet i den parlamentariska kontrollgruppen.

d) Förslag till dataskyddsdirektiv för det brottsbekämpande området, KOM(2012) 10.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets promemoria Överläggning med Justitieutskottet den 25 april 2013 – Förslag till dataskyddsdirektiv för det brottsbekämpande området där regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick.

Företrädarna för S, M, MP, FP, C, V och KD förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

Företrädaren för SD ansåg att förslaget i sin helhet ska dras tillbaka.

2. Justitieminister Beatrice Ask m.fl. återrapporterade från RIF-rådets möte den 3-4 mars 2014.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:21.

§ 4

Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (JuU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:78 Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU31.

S- och V- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Tilläggsavgift i domstol (JuU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:77 Tilläggsavgift i domstol och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU20.

S- MP- och V-ledamöterna anmälde reservation.

§ 6

Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (JuU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2013/14:51 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet och motion.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:JuU4y.

V-ledamoten anmälde avvikande mening.

§ 7

Straffansvaret vid egenmäktighet med barn (JuU24)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:120 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

En effektivare kriminalisering av penningtvätt (JuU25)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering av penningtvätt.

Ärendet bordlades.

§ 9

Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige

Utskottet behandlade frågan om yttrande till socialutskottet över motion 2013/14:So13 yrkande 2 av Lena Hallengren m.fl. (S).

Ärendet bordlades.

§ 10

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 11

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 12

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum tisdagen den 1 april 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 1 april 2014

Morgan JohanssonJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:22

§ 1-12

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Morgan Johansson (S), ordf.

X

Johan Linander (C), vice ordf.

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

Kerstin Haglö (S)

X

Anti Avsan (M)

X

Christer Adelsbo (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Johan Pehrson (FP)

X

Anna Wallén (S)

X

Arhe Hamednaca (S)

X

Patrick Reslow (M)

X

Maria Ferm (MP)

-

Caroline Szyber (KD)

X

Richard Jomshof (SD)

X

Lena Olsson (V)

X

SUPPLEANTER

Ann-Britt Åsebol (M)

Mattias Jonsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Anneli Karlsson (S)

Pia Hallström (M)

O

Christina Oskarsson (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Krister Örnfjäder (S)

Roger Haddad (FP)

Agneta Gille (S)

Emil Källström (C)

Agneta Börjesson (MP)

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Tuve Skånberg (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Karin Nilsson (C)

Anton Abele (M)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jens Holm (V)

Robert Halef (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2014-03-14

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.