Protokoll utskottssammanträde 2013/14:22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22

DATUM

2014-02-25

TID

11.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:20.

§ 2

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller hänvisningar till avelsteknisk lagstiftning

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2014) 4.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
Vänsterpartiet anser att kommissionens förslag om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller hänvisningar till avelsteknisk lagstiftning, KOM(2014) 4, strider mot subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen eftersom EU-kommissionen inte har motiverat på vilket sätt som dessa principer har respekterats.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om avelstekniska och genealogiska villkor för handel med och import till unionen av avelsdjur och avelsmaterial från dem

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2014) 5.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Vänsterpartiet anser att kommissionens förslag om avelstekniska och genealogiska villkor för handel med och import till unionen av avelsdjur och avelsmaterial från dem, KOM(2014) 5, strider mot subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen eftersom EU-kommissionen inte har motiverat på vilket sätt som dessa principer har respekterats. Dessutom anser vi att regleringsformen borde ha varit direktiv och inte förordning.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kommissionens förslag om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2014) 20.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 1308/2013 och förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller stödordningen för utdelning av frukt och grönsaker, bananer och mjölk i skolor

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2014) 32.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
Vänsterpartiet anser att förslaget strider mot subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 27 februari 2014 kl.07.45.

Vid protokollet

Justeras den 27 februari 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:22

§ 1 - 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

Rune Wikström (M)

X

Johan Löfstrand (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Anita Brodén (FP)

-

Sara Karlsson (S)

X

Roger Tiefensee (C)

-

Pyry Niemi (S)

X

Christer Akej (M)

X

Helena Leander (MP)

X

Irene Oskarsson (KD)

X

Josef Fransson (SD)

X

Jens Holm (V)

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

Lolo Lindström (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

X

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.