Protokoll utskottssammanträde 2013/14:22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22

DATUM

2014-03-11

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:21.

§ 2

Frågor om fri rörlighet för EU-medborgare

Planeringschef Ola Henrikson med medarbetare, Justitiedepartementet och departementssekreterare Johanna Evjen, informerade.

§ 3

Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande (SfU11)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:81 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar (SfU12)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:82 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 18 mars 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den18 mars 2014


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:22

§ 1–2

§ 3–5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunnar Axén (M), ordf.

X

X

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Finn Bengtsson (M)

Kurt Kvarnström (S)

X

X

Hans Backman (FP)

X

X

Shadiye Heydari (S)

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

Jasenko Omanovic (S)

Gunilla Nordgren (M)

X

X

Gunvor G Ericson (MP)

Emma Henriksson (KD)

X

X

David Lång (SD)

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

O

SUPPLEANTER

Eva Lohman (M)

X

X

Annelie Karlsson (S)

Gustav Nilsson (M)

Håkan Bergman (S)

Jan Ericson (M)

Hannah Bergstedt (S)

Göran Pettersson (M)

Patrik Björck (S)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

O

O

Kerstin Haglö (S)

Fredrick Federley (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

X

X

Ann-Britt Åsebol (M)

O

O

Maria Ferm (MP)

Lars Gustafsson (KD)

Per Ramhorn (SD)

Christina Höj Larsen (V)

O

X

Stefan Käll (FP)

Ulf Nilsson (FP)

Anders W Jonsson (C)

Abir Al-Sahlani (C)

Björn Söder (SD)

Johnny Skalin (SD)

Annika Eclund (KD)

Roger Lamell (S)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.