Protokoll utskottssammanträde 2013/14:22

Skatteutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22

DATUM

2014-03-25

TID

11.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Statssekreterare Mikael Lundholm och departementsrådet Lena Gustafson, Finansdepartementet, informerade och svarade på frågor om FATCA m.m.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:21.

§ 3

EU-handlingar

Inkomna EU-handlingar enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Reviderad ärendeplan

Kanslichefen informerade om reviderad ärende- och sammanträdes-plan för våren 2014.

§ 5

Riksrevisionens rapport om skattekontroll i statliga myndigheter och kommuner (SkU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2013/14:88.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SkU21.

§ 6

Kommissionens förslag till rådets beslut om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats i den autonoma regionen Madeira för rom och likör som framställs och konsumeras där och i den autonoma regionen Azorerna för likör och eau-de-vie som framställs och konsumeras där (SUB-49-2013/14)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2014) 117.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 7

Övriga frågor

Gruppen för uppföljning och utvärdering sammanträder omedelbart efter dagens sammanträde.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 3 april 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 3 april 2014SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:22

§ 1–

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Ulf Berg (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Christina Oskarsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Hans Olsson (S)

X

Gunnar Andrén (FP)

X

Peter Persson (S)

X

Karin Nilsson (C)

X

Anders Karlsson (S)

Maria Abrahamsson (M)

X

Mats Pertoft (MP)

X

Lars Gustafsson (KD)

X

Thoralf Alfsson (SD)

X

Jacob Johnson (V)

X

SUPPLEANTER

Lars Beckman (M)

Teres Lindberg (S)

X

Anette Åkesson (M)

O

Hillevi Larsson (S)

Metin Ataseven (M)

Monica Green (S)

Isabella Jernbeck (M)

Patrik Björck (S)

Anna Steele (FP)

Lennart Axelsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Jonas Eriksson (MP)

Gunilla Nordgren (M)

Annika Lillemets (MP)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Kent Persson (V)

Raimo Pärssinen (S)

Lars Tysklind (FP)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Stellan Bojerud (SD)

David Lång (SD)

Annelie Enochson (KD)

Stefan Käll (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2013-06-01