Protokoll utskottssammanträde 2013/14:23

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:23

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23

DATUM

2014-03-11

TID

11.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kärnavfallsrådet

Ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm, ledamot Thomas Kaiserfeld, ledamot Willis Forsling, sakkunnig Ingvar Persson och kanslichef

Holmfridur Bjarnadottir från Kärnavfallsrådet informerade utskottet om rådets senaste kunskapslägesrapport.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Överlåtelse av fastighet

Utskottet behandlade frågan om yttrande till SkU över prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm i berörda delar.

Utskottet beslutade om följande yttrande.

Som anförs av regeringen ställer tillväxten i Stockholmsregionen krav på utbyggnad av transportinfrastrukturen och utökad bostadsbebyggelse. Den fastighet som nu är fråga om fyller enligt regeringen ett viktigt behov i det sammanhanget. Av propositionen framgår att den föreslagna överlåtelsen kan komma att påverka Försvarsmaktens verksamhet. Hur Försvarsmakten ser på konsekvenserna av att fastigheten överlåts framgår dock inte. Regeringen anför i propositionen att Försvarsmaktens verksamhet vid behov kan omlokaliseras och att merkostnader som uppkommer för Försvarsmakten ska finansieras inom befintliga ramar på utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

Utskottet förutsätter att regeringen analyserar de operativa konsekvenserna och bedömer merkostnaderna som följer av en omlokalisering innan ett beslut fattas om överlåtelse av fastigheten. Utskottet förutsätter även att regeringen för en dialog med Försvarsmakten om behovet av omlokalisering och i så fall när och hur en sådan kan ske, så att de konsekvenser som en överlåtelse av fastigheten kan medföra för Försvarsmaktens verksamhet kan minimeras.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:22.

§ 4

Kanslimeddelanden

Tillförordnade kanslichefen anmälde inbjudan till säkerhets- och försvarsforum för försvarsutskott i de nordiska, baltiska och polska parlamenten i Vilnius den 10–11 april. Från FöU deltar Clas-Göran Carlsson (S) och Johan Forssell (M).

Tf. kanslichefen informerade om ett studiebesök den 7-8 maj på Muskö.

Tf. kanslichefen informerade om Riksrevisionens kommande granskningsrapport inom området Försvar: Omställningen av Försvarsmakten. Riksrevisionen inbjuds av utskottet till ett kommande sammanträde för att föredra rapporten.

Tf. kanslichefen meddelade att utskottets sammanträden torsdagen den 13 mars och tisdagen den 18 mars kan ställas in.

Tf. kanslichefen påminde att utskottets betänkanden FöU9 Vissa frågor om militär verksamhet och FöU10 Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall – genomförande av kärnavfallsdirektivet behandlas i kammaren onsdagen den 19 mars.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde planeras till torsdagen den 20 mars.

Vid protokollet

Nina Dakwar

Justeras – 2014-03-20

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:23

§ 1

§ 2-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Åsa Lindestam (S)

Annicka Engblom (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

Allan Widman (FP)

X

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

X

Staffan Danielsson (C)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

Peter Rådberg (MP)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Torbjörn Björlund (V)

X

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

O

O

Eva Sonidsson (S)

X

X

Abdirizak Waberi (M)

O

O

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.