Protokoll utskottssammanträde 2013/14:24

Kulturutskottets protokoll 2013/14:24

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24

DATUM

Tisdagen den 6 maj 2014

TID

Kl. 11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2013/14:23 av den 29 april 2014.

§ 2

Överlämnande av del av lagförslag

Utskottet beslutade att överlämna till utbildningsutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, regeringens förslag i proposition 2013/14:191 till lag om ändring i skollagen (2010:800) såvitt avser 29 kap. 1 §.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Fokus på unga (KrU9)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:191 Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande och motioner som väckts med anledning av propositionen samt motioner från allmänna motionstiden 2013.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 4

Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvsfrågor (KrU10)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:152 Den kyrkoantikvariska ersättningen och motion som väckts med anledning av skrivelsen samt motioner från allmänna motionstiden 2013.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 8 maj 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Ulf Nilsson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2013/14:24

– – – §§

1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S), ordf.

D

Nilsson, Ulf (FP), vice ordf.

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Brodén, Anne Marie (M)

Johnsson, Peter (S)

D

Montan, Göran (M)

Engle, Kerstin (S)

D

Hoffstedt, Gustaf (M)

D

Svedberg, Per (S)

Zedell, Christina (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

From, Isak (S)

D

Adan, Amir (M)

D

Ehn, Tina (MP)

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

Larsson, Margareta (SD)

D

Ohly, Lars (V)

SUPPLEANTER

Juntti, Ellen (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Jutterström, Peter (M)

D

Juholt, Håkan (S)

Leivik, Björn (M)

N

Pettersson, Leif (S)

Bouveng, Helena (M)

Karlsson, Sara (S)

Steele, Anna (FP)

Malmström, Louise (S)

Qarlsson, Annika (C)

Börjesson, Agneta (MP)

Svensson, Michael (M)

Kaplan, Mehmet (MP)

Utbult, Roland (KD)

Karlsson, Mattias (SD)

Björlund, Torbjörn (V)

Högman, Berit (S)

Backman, Hans (FP)

Holma, Siv (V)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (M)

Lavesson, Olof (M)

Skalin, Johnny (SD)

Söder, Björn (SD)

Carlson, Andreas (KD)

Nordin, Rickard (C)

Berg, Bengt (V)

D

Liljevall, Désirée (S)

Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.