Protokoll utskottssammanträde 2013/14:25

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:25

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25

DATUM

Tisdagen den 25 mars 2014

TID

11.00 – 11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1.

Rådsslutssatser om uppföljningen av Pekingplattformen: Kvinnor och ekonomin

Utskottet överlade med regeringen, företrädd av statsrådet Maria Arnholm, Utbildningsdepartementet, om utkast till rådsslutsatser om uppföljningen av Pekingplattformen.

Underlaget utgjordes av överläggningspromemoria upprättad av Utbildningsdepartementet den 25 mars 2014 och utkast till rådsslutsatser.

Statsrådet redogjorde för regeringens preliminära ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian, dock med en reviderad formulering av den sista meningen.

SD-ledamoten anmälde avvikande mening (bilaga 2).

Vid överläggningen närvarade även tjänstemän från Utbildningsdepartementet.

2.

Aktuella jämställdhetsfrågor

Statsrådet Maria Arnholm återrapporterade från FNs Kvinnokommissions möte i mars 2014 (CSW) samt informerade b.la. om aktuellt arbete rörande mäns våld mot kvinnor och jämställdhetsintegrering.

3.

Arbetslöshetsförsäkringen (AU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:AU7.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

4.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:24

5.

6.

Kanslimeddelanden

Ingenting förekom under denna punkt.

Internationella möten och inkommande besök

Maria Plass (M) och Gunvor G Ericsson (MP) rapporterade från FNs Kvinnokommission (CSW) i New York den 10-14 mars 2014.

7.

8.

Övriga frågor

Ingenting förekom under denna punkt.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 27 mars kl. 10.00

VID PROTOKOLLET Anna Malm

JUSTERAS Jessica PolfjärdARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:25

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jessica Polfjärd (M)

X

Ylva Johansson (S)

X

Maria Plass (M)

-

Raimo Pärssinen (S)

-

Katarina Brännström (M)

X

Maria Stenberg (S)

X

Gustav Nilsson (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Christer Nylander (FP)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Johan Andersson (S)

-

Hanif Bali (M)

X

Mehmet Kaplan (MP)

-

Andreas Carlson (KD)

X

Mattias Karlsson (SD)

X

Josefin Brink (V)

-

SUPPLEANTER

O

Jenny Petersson (M)

X

Kerstin Nilsson (S)

X

Lotta Finstorp (M)

Ingemar Nilsson (S)

Christian Holm (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Jan Ericson (M)

Arhe Hamednaca (S)

Ismail Kamil (FP)

Kristina Nilsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Ulf Holm (MP)

Marta Obminska (M)

Gunvor G Ericson (MP)

X

Penilla Gunther (KD)

Christina Höj Larsen (V)

Lars Mejern Larsson (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Nina Larsson (FP)

Björn Söder (SD)

Göran Lindell (C)

Torbjörn Björlund (V)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johnny Skalin (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anton Abele (M)

Désirée Pethrus (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Ali Esbati (V)

X

N = Närvarande V = Votering – = Frånvarande

x = Ledamöter som deltagit i handläggningen

o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

) = Del av dagordningspunkten

Bilaga 2 – – – – – till protokollet

– – – – – AU 2013/14:25

Rådsslutsatser om uppföljningen av Pekingplattformen: Kvinnor och ekonomin

Avvikande mening (SD)

Sverigedemokraterna anser att syftet bakom rådslutsatserna är lovvärt. Vi ställer oss bakom målsättningarna och stora delar av innehållet i förslaget.

Sverigedemokraterna anser dock samtidigt att några av formuleringarna i förslaget innehåller en alltför hög grad av detaljstyrning. Vår principiella hållning är att EU-systemet inte i någon form bör hantera eller styra själva utformningen på medlemsländernas barnomsorg, äldreomsorg eller föräldraförsäkring. Sverigedemokraterna befarar att en sådan utveckling kan komma att ligga till grund för ökad framtida överstatlighet på dessa områden, vilket vi inte betraktar som önskvärt.

Mot bakgrund av ovanstående anmäler jag avvikande mening i förhållande till regeringen.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.