Protokoll utskottssammanträde 2013/14:25

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:25

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25

DATUM

2014-02-04

TID

11.00–11.18

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:24.

§ 2

Hänvisning av ärende

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats framställning 2013/14:RS3 Översyn av riksdagsordningen.

§ 3

Mottagande av motion från SfU

Utskottet beslutade att från socialförsäkringsutskottet ta emot motion 2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 22.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Överlämnande av motion till SoU

Utskottet överlämnade till socialutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motion 2013/14:K305 av Thoralf Alfsson och Kent Ekeroth (SD).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val (KU16)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:48 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Riksdagens arbetsformer m.m. (KU15)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.


§ 7

Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län (KU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:46 och motioner.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-02-06

Peter ErikssonKONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2013-11-22)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:25

§ 1-7

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

Björn von Sydow (S)

x

Andreas Norlén (M)

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

Lars Elinderson (M)

-

Billy Gustafsson (S)

-

Karl Sigfrid (M)

x

Phia Andersson (S)

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

Hans Hoff (S)

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

Hans Ekström (S)

x

Kajsa Lunderquist (M)

-

Tuve Skånberg (KD)

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

Lena Sommestad (S)

x

Sedat Dogru (M)

x

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Marie Granlund (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD) tjl tom 28/2-14

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.