Protokoll utskottssammanträde 2013/14:25

Kulturutskottets protokoll 2013/14:25

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25

DATUM

Torsdagen den 8 maj 2014

TID

Kl. 10.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2013/14:24 av den 6 maj 2014.

§ 2

Information om aktuella EU-frågor

Företrädare för Kulturdepartementet, statssekreterare Joakim Stymne, kansliråden Mikael Schultz och Robert Nilsson, departementssekreterarna Mikael Lindman, Susanne Olby, Emy Widén, David Ek, Anna Sööder och Homa Abdolrasoouli, informerade om aktuella EU-frågor inför ministerrådsmötet den 20–21 maj 2014 och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Thomas Böhlmark (M) och nämndehandläggaren Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämnden, närvarade under denna punkt.

§ 3

Information om aktuella EU-frågor

Företrädare för Utbildningsdepartementet, statssekreterare Ulrika Stuart Hamilton, politiskt sakkunnig Erik Scheller, departementssekreterare Johan Lycke och praktikant Henrietta Berner, informerade om aktuella EU-frågor inför ministerrådsmötet den 20–21 maj 2014 och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Thomas Böhlmark (M) och nämndehandläggaren Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämnden, närvarade under denna punkt.

§ 4

Lättare att läsa (KrU11)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:134 Lättare att läsa samt motioner som väckts med anledning av propositionen.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 5

Fråga om yttrande till näringsutskottet över Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionerna samlingar

Utskottet behandlade frågan om att yttra sig till näringsutskottet över proposition 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar.

Utskottet beslutade att yttra sig i protokollsform till näringsutskottet.

Ärendet bordlades för fortsatt behandlingar.

§ 6

Fokus på unga (KrU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2013/14:191 Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande och motioner som väckts med anledning av propositionen samt motioner från allmänna motionstiden 2013
(jfr prot. 2013/14:24.3).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 7

Fråga om yttrande till finansutskottet över Årsredovisning för staten 2013

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2013/14:101 Årsredovisning för staten 2013 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande till finansutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 27 maj 2014 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Gunilla Carlsson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2013/14:25

– – – §§

1–2

3

4

5–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S), ordf.

Nilsson, Ulf (FP), vice ordf.

D

D

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

D

D

Brodén, Anne Marie (M)

Johnsson, Peter (S)

D

D

D

D

Montan, Göran (M)

D

D

D

D

Engle, Kerstin (S)

D

D

D

D

Hoffstedt, Gustaf (M)

D

D

D

D

Svedberg, Per (S)

D

D

D

D

Zedell, Christina (S)

Lodenius, Per (C)

From, Isak (S)

D

D

D

D

Adan, Amir (M)

D

D

D

D

Ehn, Tina (MP)

D

D

D

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

D

D

D

Larsson, Margareta (SD)

D

D

D

D

Ohly, Lars (V)

D

D

N

D

SUPPLEANTER

Juntti, Ellen (M)

D

D

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

D

D

Jutterström, Peter (M)

D

D

D

D

Juholt, Håkan (S)

Leivik, Björn (M)

N

N

N

N

Pettersson, Leif (S)

Bouveng, Helena (M)

Karlsson, Sara (S)

Steele, Anna (FP)

Malmström, Louise (S)

Qarlsson, Annika (C)

Börjesson, Agneta (MP)

Svensson, Michael (M)

Kaplan, Mehmet (MP)

Utbult, Roland (KD)

Karlsson, Mattias (SD)

Björlund, Torbjörn (V)

Högman, Berit (S)

Backman, Hans (FP)

Holma, Siv (V)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (M)

Lavesson, Olof (M)

Skalin, Johnny (SD)

Söder, Björn (SD)

Carlson, Andreas (KD)

Nordin, Rickard (C)

Berg, Bengt (V)

N

D

D

N

Liljevall, Désirée (S)

Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.