Protokoll utskottssammanträde 2013/14:25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:25

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25

DATUM

2014-03-06

TID

10.00 – 10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:23.

§ 2

Djurskydd (MJU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om djurskydd.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU10 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (MP, V) – under punkt – 1 – Djurskyddslagstiftningens – – – – struktur m.m.,

- (S) – -”- – 2 – översyn av föreskrifter,

- (MP) – -”- – 3 – ålders- och kompetenskrav för – – – djurhållning m.m.,

- (SD) – -”- – 4 – djurskyddskontrollanters – – – – kompetens m.m.,

- (MP, SD, V) – -”- – 5 – brott mot djurskyddslagen m.m.,

- (MP, V) – -”- – 6 – omhändertagande av djur,

- (MP, V) – -”- – 7 – utevistelse m.m.,

- (S, MP) – -”- – 8 – förebyggande av – – – – beteendestörningar m.m.

- (MP, V) – -”- – 9 – naturligt beteende m.m.,

- (MP) – -”- – 10 – kirurgisk kastrering av grisar,

- (MP, V) – -”- – 11 – slaktkycklinguppfödning,

- (SD) – -”- – 12 – slakt,

- (S, MP, V) – -”- – 13 – katter,

- (MP, V) – -”- – 15 – tävlingar med häst,

- (MP) (SD) – -”- – 16 – offentlig förevisning av djur,

- (S, V) – -”- – 17 – djurhälsovård.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttrande.

§ 3

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 11 mars 2014 kl. 11.00.

§ 5

Utskottets planering

Utskottet beslutade att beredningen av betänkande MJU19 Jakt och viltvård tidigareläggs till den 11 mars 2014 samt att sammanträdet den 18 mars 2014 ställs in.

Vid protokollet

Justeras den 13 mars 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:25

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

Rune Wikström (M)

X

Johan Löfstrand (S)

X

Johan Hultberg (M)

-

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Anita Brodén (FP)

X

Sara Karlsson (S)

X

Roger Tiefensee (C)

X

Pyry Niemi (S)

X

Christer Akej (M)

X

Helena Leander (MP)

X

Irene Oskarsson (KD)

X

Josef Fransson (SD)

X

Jens Holm (V)

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

O

Lolo Lindström (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

O

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2014-03-06

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:25

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 18 – 28 februari 2014 2014

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2014) 6

Reviderad version, ändrar och ersätter tidigare versioner av dokumentet. Ändringen innebär att ett "inte" har lagts till i tredje stycket under punkt 3.4. på sidan 11.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015

KOM(2014) 82

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om inrättandet av en europeisk fond för mindre användningsområden när det gäller växtskyddsmedel

KOM(2014) 97

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet Första fasen av genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi (direktiv 2008/56/EG) Europeiska kommissionens bedömning och vägledning

KOM(2014) 99

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2009/31/EG om geologisk lagring av koldioxid

K-dokument

K(2014) 692

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.2.2014 om ändring av beslut 93/195/EEG vad gäller djurhälsovillkor och villkor för utfärdande av veterinärintyg för återinförsel av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang, efter tillfällig export till Mexiko, och om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Mexiko i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import till unionen av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur är tillåten

K(2014) 726

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.2.2014 om åtgärder för att förhindra spridning av Xylella fastidiosa (Well och Raju) inom unionen

K(2014) 737

Kommissionens genomförandebeslut av den 14.2.2014 om ändring av bilaga I till beslut 2004/558/EG vad gäller godkännande av ett

kontrollprogram för utrotning av infektiös bovin rinotrakeit i en region i Italien

K(2014) 741

Kommissionens genomförandebeslut av den 14.2.2014 om ändring av bilaga II till beslut 93/52/EEG vad gäller erkännandet av att vissa regioner i Italien och Spanien är officiellt fria från brucellos (B. melitensis) och om ändring av bilagorna I, II och III till beslut 2003/467/EG vad gäller fastställandet av att Ungern är officiellt fritt från tuberkulos, att Rumänien och vissa regioner i Italien är officiellt fria från brucellos och att vissa regioner i Italien är officiellt fria från enzootisk bovin leukos

K(2014) 750

Kommissionens genomförandebeslut av den 14.2.2014 om ändring av bilaga II till beslut 97/794/EG om vissa närmare bestämmelser för tillämpning av rådets direktiv 91/496/EEG vad gäller veterinärkontroller av levande djur som importeras från tredjeländer

K(2014) 794

Kommissionens genomförandebeslut av den 13.2.2014 om tillfälligt förbud mot import från Bangladesh av livsmedel som innehåller eller består av betelblad

K(2014) 1081

Kommissionens genomförandebeslut av den 24.2.2014 om ändring av beslut 2004/3/EG vad gäller tillämpliga unionsklasser

K-dokument

K(2014) 1146

Rättelse till kommissionens genomförandebeslut 2012/830/EU av den 7 december 2012 om ett kompletterande ekonomiskt bidrag till medlemsstaternas program för kontroll, inspektion och övervakning av fiske för 2012

K(2014) 1240

Kommissionens genomförandebeslut av den XXX om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i januari 2014

Fakta-PM

2013/14:FPM56

Ett ramverk för klimat och energi för perioden från 2020 till 2030

Antagna dokument

Dokument antagna av Europaparlamentet 9-12 dec. 2013

Dokument antagna av Europaparlamentet13-16 januari 2014

Rådsrapporter

Jordbruksråd 17

februari 2014

Rapport från möte i Jordbruks/fiskerådet den 17 februari 2014

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.