Protokoll utskottssammanträde 2013/14:26

Finansutskottets protokoll 2013/14:26

RIKSDAGEN

FINANSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26

DATUM

2014-02-20

TID

10:30-11:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Utskottet beslutade att hålla ett öppet seminarium om Finanspolitiska rådets rapport den 27 maj 2014.

§ 2

Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner och justerade betänkande 2013/14: FiU25.

MP-, SD-och V-ledamöterna anmälde reservationer. V- ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

Tid för inlämnande av reservationerna och yttrandet sattes till fredag den

21 februari kl.13.00.

§ 3

EU-förslag om ändring av förordning (EU) nr 260/2012 när det gäller övergången till EU-omfattande betalningar och autogireringar

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av kommissionens förslag, KOM (2013) 937.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)

Utskottet behandlade motioner.

Utskottet beslutade att kalla representanter från regeringen för att informera om egenkapitalbevis och kontanthantering.

Ärendet bordlades.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr 2013/14: 24

§ 6

Nästa sammanträde
Tisdag 25 februari kl.11.00

Vid protokollet

Pia sandberg

Justeras

Anna Kinberg Batra

RIKSDAGENS – Närvaro- och – Bilaga 1

FINANSUTSKOTT – voteringsförteckning – till protokoll

– – 2013/14: 26

Ledamöter

§1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

X

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Pia Nilsson (S)

X

Göran Pettersson (M)

X

Jörgen Hellman (S)

X

Peder Wachtmeister (M)

X

Bo Bernhardsson (S)

X

Carl B Hamilton (FP)

X

Marie Nordén (S)

-

Per Åsling (C)

X

Sven-Erik Bucht (S)

X

Staffan Anger (M)

X

Per Bolund (MP)

-

Anders Sellström (KD)

X

Sven-Olov Sällström (SD)

X

Ulla Andersson (V)

X

Suppleanter

Jörgen Andersson (M)

O

Ardalan Shekarabi (S)

X

Edip Noyan (M)

O

Maria Stenberg (S)

Edward Riedl (M)

Peter Persson (S)

Finn Bengtsson (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Hans Ekström (S)

Roger Tiefensee (C)

Mats Pertoft ( MP)

X

Fredrik Schulte (M)

Helena Leander (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Jacob Johnson (V)

Adnan Dibrani (S)

Johan Pehrson (FP)

Emil Källström (C)

Johnny Skalin (SD)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Anders Andersson (KD)

Robert Halef (KD)

Monica Green (S)

Torbjörn Björlund (V)

Lotta Olsson (M)

O

Anm. I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.