Protokoll utskottssammanträde 2013/14:26

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:26

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26

DATUM

2014-02-06

TID

09.00–09.54

10.35–10.47

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Extra föredragande

Kalina Tallberg Lindahl hälsades välkommen till utskottet som föredragande under våren.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:25.

§ 3

Hänvisning av ärenden

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motioner med anledning av skrivelse 2013/14:61 En politik för en levande demokrati

– 2013/14:K15 av Björn von Sydow m.fl. (S)

– 2013/14:K16 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V).

§ 4

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde och föredrog

- en skrivelse, dnr 1169-2013/14, ställd till talmannen med kopia till konstitutionsutskottet för kännedom

- en skrivelse, dnr 1086-2013/14.

Skrivelserna läggs till handlingarna.

§ 5

Digital mötestjänst

Utskottet beslutade att tills vidare fortsätta med pappersutskick till sammanträdena.

§ 6

Förberedelser inför valen

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Valmyndigheten, Kommuner och Landsting och Riksdagsförvaltningen för information om förberedelser inför valen 2014 tisdagen den 11 mars 2014.

§ 7

Allmänna helgdagar m.m. (KU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU13.

§ 8

Tryck- och yttrandefrihetsfrågor (KU23)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Överlämnande av motioner till UU

Utskottet överlämnande till utrikesutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motionerna 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 58 och 2013/14:U303 av Urban Ahlin m.fl. (S) yrkande 70.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering (KU35)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:70 och motioner.

Utskottet beslutade att inhämta yttrande från Lagrådet över lagförslaget i motion 2013/14:K17 av Peter Eriksson m.fl. (MP, S, V), dock med viss ändring. Det remitterade lagförslaget framgår av bilaga 2.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Justerat 2014-02-18

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2013-11-22)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:26

§ 1-10

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

Björn von Sydow (S)

x

Andreas Norlén (M)

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

Lars Elinderson (M)

-

Billy Gustafsson (S)

x

Karl Sigfrid (M)

x

Phia Andersson (S)

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

Hans Hoff (S)

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

Hans Ekström (S)

x

Kajsa Lunderquist (M)

-

Tuve Skånberg (KD)

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

Lena Sommestad (S)

Sedat Dogru (M)

x

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

o

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Marie Granlund (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD) tjl tom 28/2-14

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.