Protokoll utskottssammanträde 2013/14:26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:26

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26

DATUM

2014-03-11

TID

11.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:24.

§ 2

På väg mot en giftfri vardag (MJU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2013/14:39 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU13 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (V) – under punkt – 3 – grönt kemikalieinstitut,

- (S,MP,V) – -”- – 4 – åtgärdsplan,

- (S,MP,V) – -”- – 5 – ekonomiska styrmedel och – – – – skatter,

- (MP,V) – -”- – 6 – skatt på bekämpningsmedel,

- (S,MP,V) – -”- – 7 – Miljöstyrningsrådet,

- (V) – -”- – 8 – förbud mot bisfenol A,

- (S,MP,V) – -”- – 9 – begränsning av bisfenol A,
- (MP) – -”- – 10 – bisfenoler,

- (S,MP,V) – -”- – 11 – åtgärder på EU-nivå,

- (MP,V) – -”- – 12 – ftalater,

- (S,MP,V) – -”- – 13 – Reachs kandidatlista,

- (S,MP,V) – -”- – 14 – kadmium i livsmedel,
- (MP,V) – -”- – 15 – kadmium i färger,

- (MP,V) – -”- – 17 – produkter med nanomaterial,

- (MP) – -”- – 19 – information om ämnen i varor,

- (S) – -”- – 20 – ämnen i hygienprodukter,
- (SD) – -”- – 21 – krav på importörer av varor,

- (S,MP,V) – -”- – 22 – obligatorisk innehålls- – – – – förteckning,
- (S,V) – -”- – 23 – förändringar av Reach,

- (S,MP,V) – -”- – 24 – nationella begränsningar inom – – – kemikaliepolitiken,

- (S,MP,V) – -”- – 25 – tungmetaller,

- (MP) – -”- – 26 – registrering i Reach,
- (MP,V) – -”- – 27 – substitution,

- (MP,V) – -”- – 28 – förbud mot PFOA,

- (MP,V) – -”- – 29 – tillsyn,

- (MP) – -”- – 30 – uppföljning av rapportering till – – – Echa,
- (MP,V) – -”- – 32 – bly,

- (MP,V) (SD) – -”- – 33 – parabener,

- (S,MP,V) – -”- – 34 – DekaDBE,

- (MP) – -”- – 35 – farliga ämnen i byggprodukter,

- (MP,V) – -”- – 36 – nonylfenoletoxilat, trioklosan, – – – triklokarban och silver,
- (S,MP,V) – -”- – 37 – farliga ämnen i textilier,

- (SD) – -”- – 38 – läkemedel i miljön,
- (MP) – -”- – 39 – växtskyddsmedel,

- (MP,V) – -”- – 40 – minskad användning av kemiska – – – bekämpningsmedel,

- (MP,V) – -”- – 41 – förbud mot användningen av – – – – neonikotinoider,

- (S,MP,V) – -”- – 42 – verka för förbud mot – – – – neonikotinoider,
- (S,MP,V) – -”- – 44 – båtbottenfärger,

- (S,MP,V) – -”- – 45 – internationellt arbete,

- (S,MP,V) – -”- – 46 – inernationell instans för – – – – kemikalier,

- (MP) – -”- – 47 – forskning om farliga ämnen,

- (SD) – -”- – 48 – kemikalier i importerade – – – – livsmedel,

- (MP,V) – -”- – 49 – blyammunition och fiskesänken,

- (MP) – -”- – 50 – perkloretylen. – –

§ 3

Jakt och viltvård (MJU19)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 13 mars 2014 kl.10.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 mars 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:26

§ 1- 4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

Rune Wikström (M)

X

Johan Löfstrand (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

Åsa Coenraads (M)

-

Jan-Olof Larsson (S)

X

Anita Brodén (FP)

X

Sara Karlsson (S)

X

Roger Tiefensee (C)

X

Pyry Niemi (S)

X

Christer Akej (M)

X

Helena Leander (MP)

X

Irene Oskarsson (KD)

X

Josef Fransson (SD)

X

Jens Holm (V)

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

Lolo Lindström (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

O

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.