Protokoll utskottssammanträde 2013/14:27

Civilutskottets protokoll 2013/14:27

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27

DATUM

2014-05-08

TID

9.30-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:26.

§ 2

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen rörande förslag till

Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG KOM(2013) 512.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreteraren Oscar Wåglund Söderström rörande förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG KOM(2013) 512.

Regeringens ståndpunkt inför det fortsatta arbetet framgår av den promemoria som tidigare skickats från Justitiedepartementet till civilutskottet (dnr 2015-2013/14). Se bilaga 2.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet finns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Övrig aktuell EU-fråga

Statssekreteraren Oscar Wåglund Söderström m.fl., Justitiedepartementet, Konsumentenheten, informerade utskottet om förslag till förordning om personlig skyddsutrustning.


§ 5

Förenklingar i aktiebolagslagen (CU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:86.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU26.

§ 6

Märkning av textilprodukter (CU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:171.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU28.

§ 7

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (CU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till justitieutskottet över proposition 2013/14:208 och motioner.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:CU4y.

S- ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 8

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov (CU32)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:127 och motioner.

Yttrande från konstitutionsutskottet anmäldes.

Ärendet bordlades.

§ 9

Ny lag om näringsförbud (CU35)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:215 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 10

2014 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2013/14:100 förslagspunkt 4.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Årsredovisning för staten 2013

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2013/14:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Inkommet EU-dokument

Ett inkommet EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 13

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt förteckningen.

§ 14

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 13 maj 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 13 maj 2014

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2013/14:27

§ 1-6

§ 7

§ 8-14

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

X

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

Oskar Öholm (M)

X

X

X

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

Marta Obminska (M)

X

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

X

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

X

Jessika Vilhelmsson (M)

X

O

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

X

Roland Utbult (KD)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Marianne Berg (V)

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

O

X

O

Lars Eriksson (S)

X

X

X

Bino Drummond (M)

O

O

O

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

X

X

X

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

Jan Ertsborn (FP)

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.