Protokoll utskottssammanträde 2013/14:27

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:27

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27

DATUM

2014-04-10

TID

08.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Sveriges insatser i Afghanistan – det militära perspektivet

Statssekreterare Carl von der Esch, åtföljd av medarbetare från Försvarsdepartementet och ÖB general Sverker Göranson, åtföljd av medarbetare från Försvarsmakten, informerade utskottet (gemensamt med utrikesutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 08.35 och återupptogs kl. 09.00.

§ 2

Sveriges deltagande i insats i Mali

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, åtföljd av medarbetare från Utrikesdepartementet, statssekreterare Carl von der Esch, åtföljd av medarbetare från Försvarsdepartementet och ÖB general Sverker Göranson, åtföljd av medarbetare från Försvarsmakten, informerade utskottet (gemensamt med utrikesutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 09.35 och återupptogs kl. 10.00.

§ 3

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2013 (FöU1y)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:115 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:FöU1y.

S-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:26.

§ 5

Kanslimeddelanden

Tillförordnade kanslichefen anmälde att Riksrevisionen inbjuds till utskottets sammanträde den 15 april för att föredra rapporterna Ekonomiska förutsättningar för en fortsatt omställning av försvaret (RiR 2014:7) och Försvaret – en utmaning för staten (RiR 2014:8).

Tf. kanslichefen anmälde att en delegation bestående av försvars- och utrikespolitiker från Indonesiens parlament besöker försvars- och utrikesutskotten den 25 april.

§ 6

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (FöU2y)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:75.

Ärendet bordlades.


§ 7

EU-frågor

Tillförordnade kanslichefen anmälde följande skrivelser:

 • Gemensamt meddelande från kommissionen och EU:s höga
  representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik till för ett öppet och säkert globalt sjöbevakningsområde – inslag i en EU-strategi för sjöfartsskydd, JOIN(2014) 9.
 • Slutsatser från interparlamentariskt GUSP-/GSFP-möte i Aten 3-4 april.

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 8

Rapporter

 • Hans Wallmark (M) återrapporterade från interparlamentariskt utskottsmöte i Aten 3-4 april om den gemensamma
  utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiken, i vilket han och Anna-Lena Sörenson (S) deltog.
 • Hans Wallmark (M) återrapporterade i egenskap av vice president i Nordiska rådet från besök i Polen och de baltiska staterna.
 • Peter Hultqvist (S) återrapporterade från en debatt i Göteborg arrangerad av Folk och Försvar och Föreningen för Göteborgs försvar, som även Allan Widman (FP) deltog i.
 • Staffan Danielsson (C) återrapporterade från utskottets besök på HMS Belos.
 • Åsa Lindestam (S) återrapporterade från en debatt om försvarspolitik i Gävle som även Torbjörn Björlund (V)
  deltog i.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 15 april kl. 11.00.

Sammanträdet ajournerades kl. 10.10 och återupptogs kl. 10.15.

§ 10

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Margareta Hjorth och Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 11 på föredragningslistan.

§ 11

Inför kommande försvarsministermöte i EU

Försvarsminister Karin Enström åtföljd av medarbetare från Försvarsdepartementet informerade försvarsutskottet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 12

Inför kommande försvarsministermöte i EU

Försvarsminister Karin Enström åtföljd av medarbetare från Försvarsdepartementet informerade utskottet (gemensamt med utrikesutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 11.08 och återupptogs kl. 11.15.

§ 13

Situationen i Ukraina – perspektiv från Litauen
Ambassadör Cecilia Ruthström-Ruin från Sveriges ambassad i Vilnius informerade utskottet (gemensamt med utrikesutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

Vid protokollet

Justeras – 2014-04-29

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:27

§ 1

§ 2

§ 3-9

§ 10-11

§ 12

§ 13

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

X

X

X

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

X

X

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

X

X

X

Åsa Lindestam (S)

X

X

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

Peter Jeppsson (S)

Anders Hansson (M)

X

X

X

X

X

Kent Härstedt (S)

Allan Widman (FP)

X

X

X

X

Clas-Göran Carlsson (S)

Staffan Danielsson (C)

X

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

X

X

X

Johan Forssell (M)

Peter Rådberg (MP)

X

X

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Jansson (SD)

Torbjörn Björlund (V)

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

Eva Sonidsson (S)

X

X

X

X

X

X

Abdirizak Waberi (M)

Pyry Niemi (S)

X

X

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

O

O

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

O

O

O

Susanna Haby (M)

X

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

O

O

O

O

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.