Protokoll utskottssammanträde 2013/14:27

Justitieutskottets protokoll 2013/14:27

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27

DATUM

2014-04-29

TID

11.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:26.

§ 2

Skärpt straff för dataintrång (JuU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:92 Skärpt straff för dataintrång och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU27.

MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservation.

§ 3

En ny brottsskadelag (JuU38)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:94 En ny brottsskadelag och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU38.

SD-ledamoten anmälde reservationer.

§ 4

Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar (JuU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:170 Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU29.

§ 5

Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om utskottet skulle yttra sig till kulturutskottet över motion 2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkandena 10 och 11.

Utskottet beslutade att lämna följande yttrande.

I de aktuella motionsyrkandena efterfrågar motionärerna dels en översyn av rättsprocessen kring sexualbrott, yrkande 10, dels att målsägandebiträden ska förordnas tidigare vid rättsprocesser rörande sexualbrott, yrkande 11.

Utskottet behandlade liknande motionsyrkanden som det i yrkande 10 i februari 2014 (bet. 2013/14:JuU37). Utskottet biföll delvis yrkandena och föreslog med stöd av sin initiativrätt att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande till regeringen om att dels granska varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom, dels se över lagstiftningen när det gäller våldtäkt. Mot beslutet reserverade sig MP och V i viss del.

Justitieutskottet behandlade liknande motionsyrkanden som det i yrkande 11 vid ett tillfälle 2013 (bet. 2012/13:JuU20 s. 22 f.) Utskottet avstyrkte då dessa yrkanden. Mot besluten reserverade sig S och V (reservation 9). Utskottet har därefter behandlat ett liknande yrkande förenklat (bet. 2013/14:JuU16).

Vad gäller yrkande 10 anser utskottet att det bör avstyrkas då det får anses tillgodosett genom det tillkännagivande som riksdagen gjort till regeringen med anledning av betänkande 2013/14:JuU34. Utskottet hänvisar i övrigt till vad som anfördes i det betänkandet. Företrädarna för MP och V har en avvikande mening vad gäller yrkande 10. De hänvisar till vad de anförde i sin ovan nämnda reservation och anser att kulturutskottet ska tillstyrka motionsyrkandet med den begränsning som framgår av reservationen.

När det gäller yrkande 11 har utskottet inte någon annan uppfattning i dag än den som redogörs för i de ovan nämnda betänkandena. Utskottet som hänvisar till vad som där anfördes, anser således att kulturutskottet ska avstyrka det aktuella motionsyrkandet. Företrädarna för S och V har en avvikande mening när det gäller yrkande 11. De hänvisar till vad de anförde i sin ovan nämnda reservation och anser att kulturutskottet ska tillstyrka motionsyrkandet.

Utskottet beslutade att yttra sig till kulturutskottet genom utdrag ur detta protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder (JuU34)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:203 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder.

Ärendet bordlades.

§ 7

Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism (JuU39)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:212 Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism.

Ärendet bordlades.

§ 8

Indelning i utgiftsområden

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2013/14:100 i de delar som berör justitieutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 10

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 11

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in Post- och telestyrelsen och Rikskriminalpolisen till utskottet med anledning av EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet.

§ 12

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum torsdagen den 8 maj 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 8 maj 2014

Morgan JohanssonJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:27

§ 1-2

§ 3

§ 4-12

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Morgan Johansson (S), ordf.

X

X

X

Johan Linander (C), vice ordf.

X

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

X

Kerstin Haglö (S)

X

X

X

Anti Avsan (M)

X

X

X

Christer Adelsbo (S)

-

-

-

Jan R Andersson (M)

X

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

X

Johan Pehrson (FP)

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

Arhe Hamednaca (S)

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

O

X

Maria Ferm (MP)

-

-

-

Caroline Szyber (KD)

X

X

X

Richard Jomshof (SD)

X

X

X

Lena Olsson (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Ann-Britt Åsebol (M)

O

O

O

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Anneli Karlsson (S)

Pia Hallström (M)

O

X

O

Christina Oskarsson (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Krister Örnfjäder (S)

Roger Haddad (FP)

Agneta Gille (S)

Emil Källström (C)

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Tuve Skånberg (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Karin Nilsson (C)

Anton Abele (M)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jens Holm (V)

Robert Halef (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2014-03-14

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.