Protokoll utskottssammanträde 2013/14:27

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:27

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27

DATUM

2014-02-18

TID

11.00–12.41

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Demokratijubileet

Enhetschefen Kristoffer Bäckström från enheten besök, utbildning och evenemang informerade om demokratijubileet och svarade på frågor.

§ 2

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven M.Ö. till ledamoten Cecilia Brinck (M) fick närvara vid dagens sammanträde.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:26.

§ 4

Hänvisning av ärenden

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motioner med anledning av proposition 2013/14:70 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering

– 2013/14:K17 av Peter Eriksson m.fl. (MP, S, V)

– 2013/14:K18 av Jonas Åkerlund (SD)

– 2013/14:K19 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och föredrogs.

§ 6

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes och föredrogs.


§ 7

Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län (KU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:46 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU30.

M-, FP-, C- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 8

Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering (KU35)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:70 och motioner.

Utskottet höll telefonkonferens med Torkel Gregow, ordförande i Partibidragsnämnden.

Ärendet bordlades.

§ 9

Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val (KU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:48 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Riksdagens arbetsformer m.m. (KU15)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Författningsfrågor (KU18)

Utskottet behandlade motioner.

Utskottet beslutade att flytta motion 2013/14:K290 av Bo Bernhardsson (S) till betänkande om översyn av riksdagsordningen (KU46).

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-02-20

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2013-11-22)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:27

§ 1-7

§ 8

§ 9-11

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

x

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

x

x

Björn von Sydow (S)

x

x

x

Andreas Norlén (M)

x

x

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

x

x

Lars Elinderson (M)

-

-

-

Billy Gustafsson (S)

x

x

x

Karl Sigfrid (M)

x

x

x

Phia Andersson (S)

x

x

-

Karin Granbom Ellison (FP)

x

x

x

Hans Hoff (S)

x

x

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

x

x

Hans Ekström (S)

x

x

x

Kajsa Lunderquist (M)

-

-

-

Tuve Skånberg (KD)

x

x

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

x

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

x

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

x

x

Lena Sommestad (S)

o

o

x

Sedat Dogru (M)

x

x

x

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Marie Granlund (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD) tjl tom 28/2-14

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.