Protokoll utskottssammanträde 2013/14:27

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:27

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27

DATUM

2014-03-13

TID

10.00 – 10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:25.

§ 2

Förslag till uppföljning av åtgärder mot övergödning

Utskottet behandlade uppföljnings- och utvärderingsgruppens förstudie

Lokala vattenvårdsprojekt med mera – förslag till en uppföljning av åtgärder mot övergödning.

Utskottet beslutade att uppföljnings- och utvärderingsgruppen ska arbeta vidare med huvudstudien.

§ 3

Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 och 23

Utskottet beslutade i enlighet med uppföljnings- och utvärderingsgruppens förslag.

§ 4

Avfall och kretslopp (MJU16)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utskottets arbetsplan

Utskottets reviderade arbetsplan för våren 2014 anmäldes.

Arbetsplanen lämnades utan erinran.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 20 mars 2014 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 mars 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:27

§ 1-6

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

Rune Wikström (M)

X

Johan Löfstrand (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Anita Brodén (FP)

X

Sara Karlsson (S)

X

Roger Tiefensee (C)

X

Pyry Niemi (S)

-

Christer Akej (M)

X

Helena Leander (MP)

X

Irene Oskarsson (KD)

X

Josef Fransson (SD)

X

Jens Holm (V)

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

X

Lolo Lindström (M)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

O

Kew Nordqvist (MP)

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.