Protokoll utskottssammanträde 2013/14:27

Näringsutskottets protokoll 2013/14:27

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27

DATUM

2014–03–25

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:26.

§ 2

Näringspolitiska frågor (NU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om näringspolitiska frågor.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 12 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 dels av S-ledamöterna, dels av MP-ledamoten, dels av V-ledamoten,

vid punkt 2 av S-, MP- och V-ledamöterna,

vid punkt 3 av S-, MP- och V-ledamöterna,

vid punkt 4 dels av S- och V-ledamöterna, dels av MP-ledamoten,

vid punkt 5 av S-, MP- och V-ledamöterna,

vid punkt 6 dels av S-ledamöterna, dels av MP-ledamoten, dels av V-ledamoten,

vid punkt 7 dels av S-ledamöterna, dels av MP-ledamoten, dels av SD-ledamoten.

§ 3

Elnätsföretagens intäktsramar (NU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:85 och motion.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 16 justerades.

Reservation anmäldes

av S-ledamöterna.

§ 4

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 5

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

§ 6

Inställda sammanträden

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdena torsdagen den 27 mars 2014 och tisdagen den 1 april 2014.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 3 april 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 3 april 2014

Mats OdellNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:27

§ 1-3

§ 4-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Mats Odell (KD), ordf.

X

X

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M)

X

X

Jennie Nilsson (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

X

Olof Lavesson (M)

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Eva Flyborg (FP)

X

X

Börje Vestlund (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

O

Anna Hagwall (SD)

X

X

Kent Persson (V)

X

X

SUPPLEANTER

Boriana Åberg (M)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Johan Johansson (M)

X

X

Berit Högman (S)

Johan Forssell (M)

Marie Nordén (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sven-Erik Bucht (S)

Anna Steele (FP)

Mattias Jonsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Lise Nordin (MP)

Maria Plass (M)

Esabelle Dingizian (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Jens Holm (V)

Christer Adelsbo (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Backman (FP)

Lars Tysklind (FP)

Karin Nilsson (C)

Lena Asplund (M)

Sten Bergheden (M)

Josef Fransson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Penilla Gunther (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.