Protokoll utskottssammanträde 2013/14:28

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:28

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28

DATUM

Tisdagen den 8 april 2014

TID

11.30 – 12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1.

Aktuella frågor

Statsrådet Erik Ullenhag informerade om sysselsättningen bland utrikes födda, etableringsreformen, nyanländas bosättning samt aktuella initiativ från regeringen på integrations- och diskrimineringsområdena.

2.

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2013/14:75 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

3.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:27.

4.

Kanslimeddelanden

Ingenting förekom under denna punkt.

5.

Internationella möte och inkommande besök

Ingenting förekom under denna punkt.

6.

7.

Övriga frågor

Datum för avslutningsfest ändrades till den 17 juni 2014.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00.

VID PROTOKOLLET Anna Malm

JUSTERAS Jessica Polfjärd


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:28

1.

2. -7.

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jessica Polfjärd (M)

X

X

Ylva Johansson (S)

X

X

Maria Plass (M)

X

X

Raimo Pärssinen (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Maria Stenberg (S)

X

X

Gustav Nilsson (M)

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Christer Nylander (FP)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

Johan Andersson (S)

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

Mehmet Kaplan (MP)

X

X

Andreas Carlson (KD)

Mattias Karlsson (SD)

X

X

Josefin Brink (V)

SUPPLEANTER

Jenny Petersson (M)

Kerstin Nilsson (S)

O

O

Lotta Finstorp (M)

Ingemar Nilsson (S)

Christian Holm (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Jan Ericson (M)

Arhe Hamednaca (S)

Ismail Kamil (FP)

O

O

Kristina Nilsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Ulf Holm (MP)

Marta Obminska (M)

Gunvor G Ericson (MP)

Penilla Gunther (KD)

Christina Höj Larsen (V)

Lars Mejern Larsson (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Nina Larsson (FP)

Björn Söder (SD)

Göran Lindell (C)

X

X

Torbjörn Björlund (V)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johnny Skalin (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Anton Abele (M)

Désirée Pethrus (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Ali Esbati (V)

X

X

N = Närvarande V = Votering – = Frånvarande

x = Ledamöter som deltagit i handläggningen

o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

) = Del av dagordningspunkten

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.