Protokoll utskottssammanträde 2013/14:28

Civilutskottets protokoll 2013/14:28

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28

DATUM

2014-05-13

TID

11.00-12.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:27.

§ 2

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Unn Jonstoij, Mia Engvén och Johanna Hedenberg från enheten riksdagstryck får närvara under dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Överläggningar med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 10 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen att begära överläggningar med regeringen rörande förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas KOM(2013) 813 och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden KOM(2012) 744.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreteraren Martin Valfridsson, Justitiedepartementet, om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas KOM(2013) 813.

Regeringens ståndpunkt inför det fortsatta arbetet framgår av den promemoria som tidigare skickats från Justitiedepartementet till civilutskottet (dnr 2052-2013/14). Se bilaga 2.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet finns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreteraren Martin Valfridsson, Justitiedepartementet, om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1346/2000 om insolvensförfaranden KOM(2012) 744.

Regeringens ståndpunkt inför det fortsatta arbetet framgår av den promemoria som tidigare skickats från Justitiedepartementet till civilutskottet (dnr 2053-2013/14). Se bilaga 3.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet finns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Övriga EU-frågor

Statssekreteraren Martin Valfridsson m.fl., Justitiedepartementet, informerade utskottet om översynen av flygpassagerares rättigheter, förslaget till direktiv om privata enmansbolag, förslaget till ändringar i direktivet om aktieägares rättigheter, kommissionens rekommendation om bolagsstyrningsrapporter och den fortsatta processen avseende ett nytt flerårigt strategiskt program för det rättsliga och inrikespolitiska området.

§ 7

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov (CU32)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:127 och

motioner.

Ledamöterna Jan Lindholm (MP) och Amineh Kakabaveh (V) begärde med stöd av 4 kap. 11 § riksdagsordningen att utskottet skulle inhämta Lagrådets yttrande över lagförslagen i propositionen.

Utskottet beslutade att avslå begäran.

Ärendet bordlades.

§ 8

EU-förslag om privata enmansbolag med begränsat ansvar

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2014) 212.

Regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan redovisades i en från Regeringskansliet inkommen faktapromemoria 2013/14:FPM82.

Ärendet bordlades.


§ 9

EU-förslag om ändring i direktiv om aktieägares rättigheter

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2014) 213.

Regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan redovisades i en från Regeringskansliet inkommen faktapromemoria 2013/14:FPM84.

Ärendet bordlades.


§ 10

En enklare planprocess (CU31)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:126 och motioner.

I ärendet anmäldes en inkommen skrivelse från Sveriges Stadsarkitektförening.

Ärendet bordlades.


§ 11

Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (CU33)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:128 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 12

Riksrevisionens rapport om statens hantering av riksintressen (CU37)

Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2013/14:211.

Ärendet bordlades.

§ 13

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område (CU27)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:219 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 14

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (CU34)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:225 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 15

EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 - Att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU

Utskottet behandlade fråga om yttrande till justitieutskottet över

kommissionens meddelande EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 – Att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU KOM(2014) 144.

Ärendet bordlades.

§ 16

Ändringar i sammanträdesplanen

Utskottet beslutade att justering av betänkandet 2013/14:CU35 Ny lag om näringsförbud flyttas till sammanträdet tisdagen den 27 maj 2014 samt att tisdagen den 3 juni 2014 kommer att vara en reservdag.

§ 17

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 27 maj 2014 kl. 9.00.


Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 27 maj 2014

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2013/14:28

§ 1-3

§ 4-6

§ 7-11

§ 12-13

§ 14

§ 15-17

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

X

X

X

X

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

X

X

X

X

X

Oskar Öholm (M)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

X

X

X

O

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

X

X

Hillevi Larsson (S)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

X

X

X

X

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

X

X

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

X

X

X

X

Jessika Vilhelmsson (M)

X

X

X

X

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

X

X

X

X

Roland Utbult (KD)

X

X

X

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

X

X

X

Marianne Berg (V)

X

X

O

X

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

X

X

X

X

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

X

X

X

X

Bino Drummond (M)

O

O

O

O

X

O

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

O

O

X

O

O

O

Jan Ertsborn (FP)

O

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.