Protokoll utskottssammanträde 2013/14:28

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:28

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28

DATUM

2014-04-15

TID

11.00–13.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information

Riksrevisor Jan Landahl, avdelningschef Lena Björck, projektledarna Thomas Dawidowski och Alexander von Gussich samt medarbetare

Maria Pereswetoff-Morath från Riksrevisionen informerade utskottet om Riksrevisionens rapporter Ekonomiska förutsättningar för en fortsatt omställning av försvaret (RiR 2014:7) och Försvaret – en utmaning för staten (RiR 2014:8).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Vårändringsbudget för 2014

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014.

Utskottet beslutade att avge yttrande i detta ärende.

§ 3

EU-frågor

Tillförordnade kanslichefen anmälde följande skrivelse:

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Hyogo-ramen för åtgärder efter 2015: riskhantering för att skapa motståndskraft, COM(2014) 216.

Skrivelsen lades till handlingarna.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 29 april 2014 kl. 11.00.

Sammanträdet ajournerades kl. 11.55 och återupptogs kl. 12.45.

§ 5

Situationen i Ukraina – perspektiv från Estland

Ambassadör Anders Ljunggren från Sveriges ambassad i Tallinn informerade utskottet (gemensamt med utrikesutskottet).

Ledamöternas frågor besvarades.

Vid protokollet

Justeras – 2014-04-29

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:28

§ 1-4

§ 5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

Hans Wallmark (M)

Åsa Lindestam (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

Anders Hansson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Allan Widman (FP)

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

X

Staffan Danielsson (C)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

Johan Forssell (M)

X

Peter Rådberg (MP)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Jansson (SD)

X

X

Torbjörn Björlund (V)

X

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

O

Abdirizak Waberi (M)

X

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

O

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

O

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.