Protokoll utskottssammanträde 2013/14:28

Justitieutskottets protokoll 2013/14:28

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28

DATUM

2014-05-08

TID

11.00-12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Maria Lindh Sjöström från kulturutskottet, Jenny Jonasson från konstitutionsutskottet samt praoeleverna Elin Värmsjö och Lina Bonander fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Justitieminister Beatrice Ask med medarbetare, stf generaldirektör Catarina Wretman Post- och telestyrelsen med medarbetare och polisöverintendent Per Wadhed Rikskriminalpolisen med medarbetare informerade utskottet med anledning av EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:27.

§ 4

Indelning i utgiftsområde

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2013/14:100 i de delar som berör justitieutskottet.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Årsredovisning för staten 2013

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2013/14:101 Årsredovisning för staten 2013 och motion.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor (JuU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 – Att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU (JuU41)

Utskottet inledde granskningen av kommissionens meddelande KOM(2014) 144.

Utskottet beslutade att bereda civilutskottet tillfälle att senast den 27 maj 2014 yttra sig över kommissionens meddelande KOM(2014) 144 i de delar som berör civilutskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Ärendet bordlades.

§ 8

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2.

§ 9

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum tisdagen den 13 maj 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 13 maj 2014

Morgan JohanssonJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:28

§ 1-2

§ 3-4

§ 5-9

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Morgan Johansson (S), ordf.

X

X

X

Johan Linander (C), vice ordf.

X

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

-

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

X

Kerstin Haglö (S)

X

X

X

Anti Avsan (M)

X

X

X

Christer Adelsbo (S)

X

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

X

Johan Pehrson (FP)

-

-

-

Anna Wallén (S)

X

X

X

Arhe Hamednaca (S)

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

Maria Ferm (MP)

X

-

-

Caroline Szyber (KD)

X

X

X

Richard Jomshof (SD)

X

X

X

Lena Olsson (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Ann-Britt Åsebol (M)

O

O

O

Mattias Jonsson (S)

O

O

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Anneli Karlsson (S)

Pia Hallström (M)

O

X

O

Christina Oskarsson (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Krister Örnfjäder (S)

Roger Haddad (FP)

Agneta Gille (S)

Emil Källström (C)

Agneta Börjesson (MP)

O

X

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Tuve Skånberg (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Jan Ertsborn (FP)

X

X

X

Karin Nilsson (C)

Anton Abele (M)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jens Holm (V)

Robert Halef (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2014-03-14

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.