Protokoll utskottssammanträde 2013/14:28

Kulturutskottets protokoll 2013/14:28

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28

DATUM

Torsdagen den 12 juni 2014

TID

Kl. 08.30–08.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2013/14:27 av den 3 juni 2014.

§ 2

Folkbildningsfrågor – KrU8

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning samt motioner (jfr prot. 2013/14:26.3).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2013/14:KrU8 justerades.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

S-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

§ 3

Bemyndigande i EU-ärenden

Utskottet beslutade att bemyndiga presidiet att i förekommande fall, under sommaren 2014, inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 4

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Tack

Ordförande Gunilla Carlsson (S) framförde sitt tack till utskottets ledamöter samt till kanslipersonalen för gott samarbete under denna mandatperiod.

Vice ordförande Ulf Nilsson (FP) framförde sitt och övriga ledamöters tack till ordförande Gunilla Carlsson (S) samt till utskottets kanslipersonal för gott samarbete under denna mandatperiod.

Kanslichef Ann Aurén tackade för kansliets räkning, för gott samarbete under denna mandatperiod.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Gunilla Carlsson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2013/14:28

– – – §§

1

2–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S), ordf.

D

D

Nilsson, Ulf (FP), vice ordf.

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Brodén, Anne Marie (M)

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Montan, Göran (M)

D

D

Engle, Kerstin (S)

Hoffstedt, Gustaf (M)

D

D

Svedberg, Per (S)

D

D

Zedell, Christina (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

From, Isak (S)

Adan, Amir (M)

D

D

Ehn, Tina (MP)

D

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

D

Larsson, Margareta (SD)

D

Ohly, Lars (V)

D

D

SUPPLEANTER

Juntti, Ellen (M)

Gille, Agneta (S)

D

D

Jutterström, Peter (M)

N

N

Juholt, Håkan (S)

Leivik, Björn (M)

N

N

Pettersson, Leif (S)

Bouveng, Helena (M)

Karlsson, Sara (S)

Steele, Anna (FP)

Malmström, Louise (S)

Qarlsson, Annika (C)

Börjesson, Agneta (MP)

Svensson, Michael (M)

Kaplan, Mehmet (MP)

Utbult, Roland (KD)

Karlsson, Mattias (SD)

Björlund, Torbjörn (V)

Högman, Berit (S)

Backman, Hans (FP)

Holma, Siv (V)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (M)

Lavesson, Olof (M)

Skalin, Johnny (SD)

Söder, Björn (SD)

Carlson, Andreas (KD)

Nordin, Rickard (C)

Berg, Bengt (V)

N

N

Liljevall, Désirée (S)

Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.