Protokoll utskottssammanträde 2013/14:28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:28

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28

DATUM

2014-03-20

TID

08.00 – 09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion samt kommissionens förslag om utsläppande av livsmedel framställda av djurkloner på marknaden och kommissionens förslag om nya livsmedel

Utskottet överlade med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Landsbygdsdepartementet, om

KOM(2013) 892 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion

KOM(2013) 893 Förslag till rådets direktiv om utsläppande av livsmedel framställda av djurkloner på marknaden

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 1.6.2–1164–2013/14).

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att det är av högsta vikt att djurens välfärd säkras och välkomnar därför förslagen.

KOM(2013) 894 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel

Underlaget utgjordes av översänd promemoria (dnr 1.6.2–1164–2013/14).

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar en revidering av gällande lagstiftning som innebär en förenkling av lagstiftningen och de administrativa förfarandena för offentliga myndigheter och privata aktörer. Regeringen ser positivt på de föreslagna åtgärderna som innebär att det nuvarande godkännandeförfarandets längd och kostnaderna för det kommer att minska. Att det även införs en snabbare och rimligare säkerhetsbedömning för traditionella livsmedel från tredje länder med historisk och säker användning som livsmedel välkomnas eftersom det kommer att underlätta tillträdet för dessa livsmedel till den europeiska marknaden. Regeringen stödjer främjandet av fri konkurrens och fri rörlighet av varor, samtidigt som livsmedelssäkerhet och folkhälsa beaktas.

Ordföranden konstaterade att det inte fanns något att tillägga till de svenska ståndpunkterna i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Jordbruksråd 24 mars 2014

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson med medarbetare lämnade information inför Jordbruksrådet den 24 mars 2014.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2013/14:26 och 2013/14:27.

§ 4

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Eventuell beredning av vissa frågor

Följande frågor anmäldes för eventuell beredning/hantering i utskottet:

Implementeringen och genomförandet inom EU av det s.k.,. – grisdirektivet m.m.,

Information om det ryska importstoppet för griskött,

Information om förekomsten av vissa gifter i grundvattnet.

Utskottet beslutade att överlämna frågan om eventuell beredning/hantering av frågorna till presidiet.

§ 7

Riksdagens återvändardag

Anmäldes att Matilda Ernkrans (S), Rune Wikström (M), Johan Löfstrand (S), Johan Hultberg (M), Åsa Coenraads (M), Anita Brodén (FP) Josef Fransson (SD), Jens Holm (V), Kristina Nilsson (S), Lollo Lindström (M) samt ev. Jan-Olof Larsson (S) träffar före detta ledamöter i MJUs sessionssal onsdagen den 2 april 2014 kl. 14.15–15.15.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 27 mars 2014 kl.10.00.

Vid protokollet

Justeras den 27 mars 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:28

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

-

Rune Wikström (M)

X

Johan Löfstrand (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

Anita Brodén (FP)

X

Sara Karlsson (S)

-

Roger Tiefensee (C)

X

Pyry Niemi (S)

X

Christer Akej (M)

X

Helena Leander (MP)

O

Irene Oskarsson (KD)

X

Josef Fransson (SD)

X

Jens Holm (V)

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

X

Lolo Lindström (M)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

X

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2014-03-18

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:28

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 1 – 17 mars 2014

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2014) 112

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av bestämmelserna om producentorganisationer, driftsfonder och verksamhetsprogram inom sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform ("Rapport om ordningen för frukt och grönsaker")

KOM(2014) 115

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om resultaten av de EU-stödda programmen för utrotning, bekämpning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser för perioden 2005–2011

KOM(2014) 126

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i kommissionen för bevarande av sydlig tonfisk (CCSBT)

KOM(2014) 127

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Kvaliteten på bensin och diesel som används för vägtransporter i Europeiska unionen: Elfte årsrapporten (Rapporteringsår 2012)

KOM(2014) 128

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet (WCPFC)

KOM(2014) 129

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (Nafo)

KOM(2014) 131

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Nordatlantiska laxorganisationen (Nasco)

KOM(2014) 132

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC)

KOM(2014) 133

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR)

KOM(2014) 134

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk (IATTC)

KOM(2014) 135

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat)

KOM(2014) 136

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska kommissionens vägnar i Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM)

KOM(2014) 137

Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Fiskeorganisationen för Sydostatlanten (SEAFO)

KOM(2014) 138

Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om tillträde för fiskefartyg som för seychellisk flagg till de vatten och marina biologiska resurser utanför Mayottes kust som faller under Europeiska unionens jurisdiktion

KOM(2014) 139

Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om tillträde för fiskefartyg som för seychellisk flagg till de vatten och marina biologiska resurser utanför Mayottes kust som faller under Europeiska unionens jurisdiktion

KOM(2014) 159

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 812/2004

K-dokument

K(2014) 1178

Kommissionens genomförandebeslut av den 4.3.2014 om upprättande av förteckningen över unionsinspektörer i enlighet med artikel 79.1 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009

K(2014) 1362

Kommissionens genomförandebeslut av den 7.3.2014 om avvisande av det avslag på ansökan om godkännande för biocidprodukter innehållande bromadiolon som anmälts av Tyskland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG

K(2014) 1386

Kommissionens genomförandebeslut av den 7.3.2014 om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Kina i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur får importeras till unionen

K(2014) 1420

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 7.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 vad gäller regler för förnyelse av produktgodkännanden av biocidprodukter som är föremål för ömsesidigt erkännande

K(2014) 1445

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 när det gäller användningsvillkoren för det frivilliga kvalitetsbegreppet ”produkt från bergsområde”

K(2014) 1446

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 genom ändring av kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 vad gäller nya åtgärder inom ramen för nationella stödprogram inom vinsektorn

K(2014) 1447

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 genom ändring av kommissionens förordning (EG) nr 826/2008 vad gäller vissa villkor knutna till jordbruksprodukter som berättigar till stöd för privat lagring

K(2014) 1449

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd till sektorn för olivolja och bordsoliver

K(2014) 1450

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 genom ändring av kommissionens förordning (EG) nr 288/2009 vad gäller stöd till kompletterande åtgärder inom ramen för ett program för frukt och grönsaker i skolan

K(2014) 1451

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 genom ändring av kommissionens genomförande-förordning (EU) nr 543/2011 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker

K(2014) 1457

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utgifter för offentlig intervention

K(2014) 1459

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor

K(2014) 1460

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygds-utveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), samt om införande av övergångsbestämmelser

K(2014) 1476

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen

K(2014) 1538

Kommissionens delgerade förordning (EU) nr …/… av den 11.3.2014 om komplettering av rådets förordning (EG) nr 73/2009 och av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 vad gäller beräkningsgrunden för de minskningar som medlemsstaterna ska tillämpa på jordbrukare på grund av den linjära minskningen av direktstöd under 2014 och på grund av finansiell disciplin för kalenderåret 2014

K(2014) 1539

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 12.3.2014

om fastställande av väsentliga krav på unionens inventeringssystem och beaktande av förändringar i den globala uppvärmningspotentialen och internationellt överenskomna inventarieriktlinjer i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 525/2013

K(2014) 1565

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron

K(2014) 1628

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 13.3.2014

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i platinerade platinaelektroder som används för mätningar av ledningsförmåga

K(2014) 1629

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 13.3.2014

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall och ytbeläggningar för elektriska och elektroniska komponenters anslutningar och ytbeläggningar för mönsterkort som används i tändningsmoduler och andra elektriska och elektroniska system för kontroll av förbränningsmotorer

K(2014) 1633

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kvicksilver i kallkatodlysrör för bakgrundsbelysta bildskärmar med flytande kristaller, inte överskridande 5 mg per lampa, som används i industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpps ut på EU-marknaden före den 22 juli 2017

K(2014) 1636

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 13.3.2014

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly använt i andra system än ’C-press’-kontaktsystem (press fit) för industriella övervaknings- och kontrollinstrument

K(2014) 1637

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DC i industriella övervaknings- och kontrollinstrument

K(2014) 1641

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 13.3.2014
om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i mikrokanalplattor

K(2014) 1642

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 13.3.2014

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly i lödmetall för anslutning av staplade skivelement för stora ytor

K(2014) 1645

Kommissionens delegerade direktiv .../…/EU av den 13.3.2014

om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kvicksilver i handgjorda urladdningsrör som används för skyltar, dekorativa, arkitektoniska och specialiserade belysningar och ljuskonstverk

Fakta-PM

2013/14:FPM61

EU:s stöd till utdelning av frukt, grönsaker och mjölk i skolan

2013/14:FPM63

Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter

2013/14:FPM64

Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial

Antagna dokument

Dokument antagna av Europaparlamentet 18-21 nov. 2013

Dokument antagna av Europaparlamentet 3-6 feb. 2014

Rådets ståndpunkt

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske - Antagen av rådet den 3 mars 2014

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 812/2004 om åtgärder när det gäller oavsiktlig fångst av valar vid fiske - Utkast till rådets motivering - Antagen av rådet den 3 mars 2014

Rådsrapporter

KKR-råd 20-21 februari 2014

Rapport KKR 20-21 februari 2014

Miljöråd 3 mars 2014

Rapport från miljörådet den 3 mars 2014

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.