Protokoll utskottssammanträde 2013/14:28

Skatteutskottets protokoll 2013/14:28

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28

DATUM

2014-05-27

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:27.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen påminde om

  • besöket hos Skatteverket torsdagen den 5 juni kl. 10.00–12.45,
  • besöket hos Kronofogden tisdagen den 17 juni kl. 10.00–12.00,
  • avslutningsfesten som äger rum tisdagen den 17 juni 2014 kl. 18.30,
  • besöket hos Tullverket tisdagen den 24 juni kl. 10.00–12.00.

Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

2014 års ekonomiska vårproposition (SkU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:100 och motioner.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:SkU5y.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 4

Redovisning av skatteutgifter (SkU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:98 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SkU33.

S-ledamöterna anmälde en reservation. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.


§ 5

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (SkU31)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:224.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SkU31.

§ 6

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om att en utvärdering av skattefrihet för råvarubränslen är på gång. Texter kommer att skickas ut för kännedom innan sommaren men utvärderingen planeras bli klar under hösten.

Ett uppskovsbetänkande görs för de ärenden som inte hinner behandlas innan sommaren.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 juni 2014 kl. 8.00.

Vid protokollet

Justeras den 12 juni 2014SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:28

§ 1–

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Ulf Berg (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Christina Oskarsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Hans Olsson (S)

X

Gunnar Andrén (FP)

X

Peter Persson (S)

X

Karin Nilsson (C)

X

Anders Karlsson (S)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Mats Pertoft (MP)

X

Lars Gustafsson (KD)

X

Kent Ekeroth (SD)

X

Jacob Johnson (V)

X

SUPPLEANTER

Lars Beckman (M)

O

Teres Lindberg (S)

O

Anette Åkesson (M)

O

Hillevi Larsson (S)

Metin Ataseven (M)

Monica Green (S)

Isabella Jernbeck (M)

Patrik Björck (S)

Anna Steele (FP)

Lennart Axelsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Jonas Eriksson (MP)

Gunilla Nordgren (M)

Annika Lillemets (MP)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Kent Persson (V)

Raimo Pärssinen (S)

Lars Tysklind (FP)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Stellan Bojerud (SD)

David Lång (SD)

Annelie Enochson (KD)

Stefan Käll (FP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2014-04-25