Protokoll utskottssammanträde 2013/14:28

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:28

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28

DATUM

2014-04-10

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

1 §

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:27.

2 §

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 (UbU3y)

För yttrande till utrikesutskottet fortsatte utskottet behandlingen av skrivelse 2013/14:115 och en motion.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:UbU3y.

SD-ledamoten anmälde en avvikande mening.

3 §

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (UbU20)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:188 och en motion.

Ärendet bordlades.

4 §

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 29 april 2014

kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 29 april 2014

Tomas Tobé


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2013/14:28

1-2 §§

3 §

4 §

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordförande

X

X

X

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Louise Malmström (S)

X

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

-

O

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Tina Acketoft (FP)

X

X

X

Håkan Bergman (S)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

X

Roger Haddad (FP)

X

X

X

Jabar Amin (MP)

X

X

X

Yvonne Andersson (KD)

Carina Herrstedt (SD)

X

X

X

Rossana Dinamarca (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Michael Svensson (M)

O

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

X

Björn Samuelson (M)

O

O

O

Cecilia Dalman Eek (S)

Ann-Britt Åsebol (M)

Isak From (S)

Hanif Bali (M)

Phia Andersson (S)

Stefan Käll (FP)

Åsa Lindestam (S)

Emil Källström (C)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Peter Rådberg (MP)

Annika Eclund (KD)

X

X

X

Johnny Skalin (SD)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Pia Nilsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Christer Nylander (FP)

Per Lodenius (C)

Patrick Reslow (M)

Pia Hallström (M)

Björn Söder (SD)

Richard Jomshof (SD)

Tuve Skånberg (KD)

Agneta Luttropp (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.