Protokoll utskottssammanträde 2013/14:29

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:29

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29

DATUM

2014-04-29

TID

11.00-11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (FöU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2013/14:75.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:FöU2y.

§ 2

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2013/14:27 och 28.

§ 3

Kanslimeddelanden

- Tillförordnade kanslichefen anmälde en inbjudan till Summer
Defence Conference som detta år äger rum i Bordeaux den
8-9 september.

- Tf. kanslichefen anmälde inbjudan från Säkerhets- och
försvarsföretagen till en mottagning den 23 maj.

- Tf. kanslichefen påminde om ett studiebesök den 7-8 maj på Muskö.

§ 4

Vårändringsbudget för 2014 (FöU3y)

Utskottet behandlade yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:99 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

EU-frågor

- Föredragande Mats Lundström anmälde en inkommen rapport från

möte i rådet för utrikesfrågor i försvarministerformat (FAC försvar)
den 15 april 2014 (dnr 1949-2013/14).

- Föredragande Mats Lundström anmälde en promemoria om
dokument antagna av Europaparlamentet 10-13 mars 2014.

§ 6

Rapporter

- Hans Wallmark (M) återrapporterade från ett besök på Polens
ambassad.

- Peter Jeppsson (S) återrapporterade i egenskap som ledamot i
Luftförsvarsutredningen från ett besök i Finland som även
Anna-Lena Sörenson (S) och Peter Rådberg (MP) deltagit i.

§ 7

Övriga frågor

Åsa Lindestam (S) tog upp frågan om elektroniskt utskick inför utskottets sammanträden.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 6 maj 2014 kl.11.00.

Vid protokollet

Justeras – 2014-05-06

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:29

§ 1-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

Hans Wallmark (M)

X

Åsa Lindestam (S)

X

Annicka Engblom (M)

Peter Jeppsson (S)

X

Anders Hansson (M)

X

Kent Härstedt (S)

Allan Widman (FP)

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

Staffan Danielsson (C)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Johan Forssell (M)

X

Peter Rådberg (MP)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Torbjörn Björlund (V)

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Abdirizak Waberi (M)

O

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.