Protokoll utskottssammanträde 2013/14:29

Justitieutskottets protokoll 2013/14:29

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29

DATUM

2014-05-13

TID

11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Anneli Hagman och Lena Pålsson från Enheten riksdagstryck fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:28.

§ 3

Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (JuU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:146 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU10.

S-, MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer.

S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

En ny organisation för polisen (JuU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:110 En ny organisation för polisen och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU23.

S-, MP- och V- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor (JuU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:208 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU23.

S-, MP-, SD-, och V- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder (JuU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:203 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU34.

§ 7

Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav (JuU32)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:169 Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen (JuU33)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:192 Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen.

Ärendet bordlades.

§ 9

Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter (JuU35)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:222 Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter.

Ärendet bordlades.

§ 10

Övriga frågor

Utskottet beslutade att hålla en offentlig utfrågning med anledning av EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet.

Utskottet enades om att låta presidiet besluta om den närmare utformningen av utfrågningen.

§ 11

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum tisdagen den 27 maj 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 27 maj 2014

Morgan JohanssonJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:29

§ 1-11

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Morgan Johansson (S), ordf.

X

Johan Linander (C), vice ordf.

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

Kerstin Haglö (S)

X

Anti Avsan (M)

X

Christer Adelsbo (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Johan Pehrson (FP)

X

Anna Wallén (S)

X

Arhe Hamednaca (S)

X

Patrick Reslow (M)

X

Maria Ferm (MP)

X

Caroline Szyber (KD)

X

Richard Jomshof (SD)

X

Lena Olsson (V)

X

SUPPLEANTER

Ann-Britt Åsebol (M)

O

Mattias Jonsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Anneli Karlsson (S)

Pia Hallström (M)

Christina Oskarsson (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Krister Örnfjäder (S)

Roger Haddad (FP)

Agneta Gille (S)

Emil Källström (C)

Agneta Börjesson (MP)

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Tuve Skånberg (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Karin Nilsson (C)

Anton Abele (M)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jens Holm (V)

Robert Halef (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2014-03-14

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.