Protokoll utskottssammanträde 2013/14:29

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:29

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29

DATUM

2014-02-25

TID

11.00–11.22

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:28.

§ 2

Ärendeplan

Bitr. kanslichefen anmälde utsänd preliminär ärendeplan för våren 2014.

§ 3

Avsägelse

Bitr. kanslichefen anmälde att Lena Sommestad (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot fr.o.m. den 1 mars 2014.

§ 4

Hänvisning av ärende

Bitr. kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2013/14:VPN1 Verksamhetsredogörelse Valprövningsnämnden 2013.

§ 5

Besök

Bitr. kanslichefen anmälde besök till utskottet

– tisdagen den 4 mars 2014 kommer statssekreterare Magnus Graner m.fl. och informerar om EU-direktiv om företagshemligheter

– torsdagen den 13 mars 2014 kommer riksdagsdirektören för att lämna information om Tidningen Riksdag & Departement.

§ 6

Inkommande utländskt besök

Bitr. kanslichefen anmälde att kommissionär Sefcovic från Slovakien med ansvar för relationerna mellan de nationella parlamenten vill träffa utskottet torsdagen den 27 mars 2014 kl. 14.00.

Peter Eriksson (MP) och Karl Sigfrid (M) anmälde sig. S-ledamöterna återkommer med namnförslag.

§ 7

EU-bevakning

Föredraganden informerade om EU-nämndens möte inför RIF-rådet den 3–4 mars 2014 om allmänna uppgiftsskyddsförordningen och Europeiska åklagarmyndigheterna.

§ 8

Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering (KU35)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:70 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU35.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 9

Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val (KU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:48 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Tryck- och yttrandefrihetsfrågor (KU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-02-27

Peter Eriksson


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2013-11-22)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:29

§ 1-5

§ 6-10

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

x

Björn von Sydow (S)

x

x

Andreas Norlén (M)

x

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

x

Lars Elinderson (M)

x

x

Billy Gustafsson (S)

x

x

Karl Sigfrid (M)

x

x

Phia Andersson (S)

x

x

Karin Granbom Ellison (FP)

x

x

Hans Hoff (S)

x

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

x

Hans Ekström (S)

-

-

Kajsa Lunderquist (M)

-

-

Tuve Skånberg (KD)

x

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

x

Lena Sommestad (S)

Sedat Dogru (M)

o

o

Caroline Helmersson Olsson (S)

x

x

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

-

o

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Marie Granlund (S)

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD) tjl tom 28/2-14

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.