Protokoll utskottssammanträde 2013/14:29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:29

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29

DATUM

2014-03-27

TID

10.00 – 10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:28

§ 2

Avfall och kretslopp (MJU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om avfall och kretslopp.
Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU16 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (MP, V) – under punkt – 1 – Etappmål om minskade – – – – avfallsmängder m.m.,

- (MP) – -”- – 2 – förebyggande av avfall,

- (S, MP, V) – -”- – 3 – etappmål om minskning av – – – – matavfall,

- (S) – -”- – 4 – Frukt- och grönskasavfall,

- (MP, V) – -”- – 5 – varors livslängd m.m.,

- (MP) – -”- – 6 – slutna kretslopp,

- (S, MP, V) – -”- – 7 – samspel med kemikaliepolitik – – – m.m.,

- (S, MP, V) – -”- – 8 – textilavfall,

- (S) (MP) (SD) – -”- – 9 – elavfall m.m.,

- (S, MP, V) – -”- – 10 – kommunalt insamlingsansvar – – – för förpackningar m.m.,

- (MP) – -”- – 11 – undantag från kommunalt – – – – insamlingsansvar,

- (S) – -”- – 12 – plastförpackningar,

- (MP) – -”- – 13 – utvinningsavfall,

- (S) – -”- – 14 – återföring av fosfor m.m.,

- (MP) – -”- – 16 – tillsyn m.m.,

- (S, MP, V) – -”- – 17 – fond för saneringskostnader – – – – m.m.,

- (MP) – -”- – 18 – saneringsförsäkring,

- (MP) – -”- – 20 – globala regelverk,

- (MP) – -”- – 21 – omhändertagande av spillolja.

S-, MP- och SD-ledamöterna anmälde särskilda yttrande.


§ 3 – – –

Jakt och viltvård (MJU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om jakt och viltvård.
Utskottet justerade betänkande 2013/14:MJU19.

Följande reservationer anmäldes:

- (S, V) – under punkt – 1 – Allmänna jaktfrågor,

- (S, SD) – -”- – 2 – ändring i – – – – – terrängkörningsförordningen,

- (SD) – -”- – 3 – terrängkörningsdispens,

- (MP, V) – -”- – 4 – djurskydd vid jakt,

- (S) (SD) – -”- – 5 – vildsvinsförvaltning,

MP-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Livsmedelspolitik (MJU21)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 3 april 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 3 april 2014

Bengt-Anders Johansson



MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:29

§ 1-3

§ 4-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

X

Rune Wikström (M)

X

X

Johan Löfstrand (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

Anita Brodén (FP)

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

Roger Tiefensee (C)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Christer Akej (M)

X

X

Helena Leander (MP)

X

O

Irene Oskarsson (KD)

-

-

Josef Fransson (SD)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M)

O

O

Kristina Nilsson (S)

O

O

Lolo Lindström (M)

O

O

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

O

X

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

X

X

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

O

O

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.