Protokoll utskottssammanträde 2013/14:29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2013/14:29

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29

DATUM

2014-04-29

TID

11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:28.

§ 2

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser (SfU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2013/14:75.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:SfU5y.

§ 3

Vårändringsbudget för 2014

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:99 och motion vad avser utskottets beredningsområde.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kanslimeddelanden

Anmäldes

– Inbjudan till besök hos Pensionsmyndigheten den 12 juni 2014 kl. 10.00

– Inkommen skrivelse enligt bilaga 2

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 6 maj 2014.

Vid protokollet

Justeras den 6 maj 2014


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:29

§ 1–5

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunnar Axén (M), ordf.

X

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

Mikael Cederbratt (M)

X

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Finn Bengtsson (M)

X

Kurt Kvarnström (S)

X

Hans Backman (FP)

X

Shadiye Heydari (S)

X

Solveig Zander (C)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Gunvor G Ericson (MP)

X

Emma Henriksson (KD)

X

David Lång (SD)

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

SUPPLEANTER

Eva Lohman (M)

O

Annelie Karlsson (S)

Gustav Nilsson (M)

Håkan Bergman (S)

Jan Ericson (M)

Hannah Bergstedt (S)

Göran Pettersson (M)

Patrik Björck (S)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

O

Kerstin Haglö (S)

Fredrick Federley (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Ann-Britt Åsebol (M)

Maria Ferm (MP)

Lars Gustafsson (KD)

Per Ramhorn (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Stefan Käll (FP)

Ulf Nilsson (FP)

Anders W Jonsson (C)

Abir Al-Sahlani (C)

Björn Söder (SD)

Johnny Skalin (SD)

Annika Eclund (KD)

Agneta Luttropp (MP)

Roger Lamell (S)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.