Protokoll utskottssammanträde 2013/14:29

Skatteutskottets protokoll 2013/14:29

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29

DATUM

2014-06-12

TID

08.00–08.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Mikael Lundholm och departementsråd

Ulf Rehnberg, Finansdepartementet, informerade och besvarade

frågor om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU.
Ordföranden tackade statssekreteraren för gott samarbete.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:28.

§ 3

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen påminde om studiebesöken hos Kronofogden

den 17 juni kl. 10–12 och Tullverket den 24 juni kl. 10–12.

§ 4

EU-handlingar

Inkomna EU-handlingar enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 5

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (SkU32)

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SkU32.

§ 6

Kommissionens förslag om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (SUB-65-2013/14)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2013) 884.

Utskottet justerade utlåtande 2013/14:SkU35.

§ 7

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om en inkommen skrivelse från

Mats Pertoft (MP) om låga skatteinbetalningar från välfärdsbolag.

Utskottet beslutade att presidiet överlägger om ett datum för sammanträde då generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket, informerar utskottet.

Vid protokollet

Justeras den 26 juni 2014SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:29

§ 1-

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Henrik von Sydow (M), ordf.

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Ulf Berg (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Christina Oskarsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Hans Olsson (S)

X

Gunnar Andrén (FP)

X

Peter Persson (S)

X

Karin Nilsson (C)

X

Anders Karlsson (S)

Maria Abrahamsson (M)

X

Mats Pertoft (MP)

X

Lars Gustafsson (KD)

X

Kent Ekeroth (SD)

Jacob Johnson (V)

X

SUPPLEANTER

Lars Beckman (M)

X

Teres Lindberg (S)

X

Anette Åkesson (M)

O

Hillevi Larsson (S)

Metin Ataseven (M)

Monica Green (S)

Isabella Jernbeck (M)

Patrik Björck (S)

Anna Steele (FP)

Lennart Axelsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Jonas Eriksson (MP)

Gunilla Nordgren (M)

Annika Lillemets (MP)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Kent Persson (V)

Raimo Pärssinen (S)

Lars Tysklind (FP)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Stellan Bojerud (SD)

David Lång (SD)

Annelie Enochson (KD)

Stefan Käll (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2013-06-01

SKATTEUTSKOTTET – Bilaga 3 till protokoll 2013/14:29

Till SkU inkomna EU-dokument m.m. under tiden 2014-05-07–2014-06-10

Dokument i fulltext kan läsas i riksdagens databas Lemur genom att klicka på resp. länk nedan

Inlämning

Beteckning

Rubrik

Kansliets anmärkning

Ev. överläggning eller sub.prövning

2014-05-08

Rapport Ekofin 6 maj 2014

Ekofin-rådet den 6 maj 2014: Mötesrapport

2014-05-22

EU-domstolens mål C-114/14

Svaromål i mål C-114/14 vid EU-domstolen

Kommissionen har yrkat att domstolen ska fastställa att Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt mervärdesskattedirektivet genom att inte undanta posttjänster som tillhandahålls av det offentliga postväsendet och därmed förenade varuleveranser från mervärdesskatteplikt samt genom att inte undanta tillhandahållandet till nominella värdet av frimärken giltiga för posttjänster inom landet från mervärdesskatteplikt. Sverige bestrider kommissionens yrkande.

2014-06-04

KOM(2014) 315

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om arbetet i det gemensamma forumet för

internprissättning i EU från juli 2012 till januari 2014

Under juli 2012–januari 2014 har det gemensamma forumet fortsatt att genomföra sitt program. Detaljerade rapporter har slutförts inom tre olika ämnen – sekundära justeringar, riskhantering i samband med internprissättning och kompenserande justeringar. Samtidigt med detta har det gemensamma forumet bl.a. övervakat genomförandet av skiljedomskonventionen.

2014-06-10

KOM(2013) 884

CORRIGENDUM/ RÄTTELSE

daterad 5.6.2014

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner

Kommissionens rättelse görs i avsnitt 3.2 om subsidiaritet.

Faktapromemoria 2013/14:FPM50

SUB-65-2013/14

Tidsfristen utgår

2014-07-31

Utskottet hade överläggning med regeringen om detta ärende den 8 maj

2014

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.