Protokoll utskottssammanträde 2013/14:29

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:29

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29

DATUM

2014-04-29

TID

11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1 §

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:28.

2 §

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2.

3 §

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (UbU4y)


Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2013/14:75 och motion.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:UbU4.

4 §

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2013 (UbU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelserna 2013/14:RJ1 och 2013/14:RR3.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UbU26.

5 §

Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare (UbU17)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:220 och motioner.

Ärendet bordlades.

6 §

Tid för undervisning (UbU19)


Utskottet behandlade proposition 2013/14:160 och motioner.

Ärendet bordlades.

7 §

Vissa skollagsfrågor (UbU21)


Utskottet behandlade proposition 2013/14:148 och motioner.

Ärendet bordlades.

8 §

Statens kunskapsspridning till skolan (UbU23)


Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:95.

Ärendet bordlades.

9 §

Vårändringsbudget för 2014


Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:99 och motioner.

Utskottet beslutade att avstå från att yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

10 §

Allas kunskap allas bildning


Utskottet behandlade fråga om yttrande till kulturutskottet över proposition 2013/14:172 och motioner.

Utskottet beslutade att avstå från att yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

11 §

Med fokus på unga (UbU5y)


Utskottet behandlade fråga om yttrande till kulturutskottet över proposition 2013/14:191 och motioner.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

12 §

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 8 maj 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annelie Jonsson

Justeras tisdagen den 8 maj 2014

Tomas Tobé


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:29

§ 1

§ 2-5

§ 6-9

§ 10-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordförande

X

X

X

X

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

X

Louise Malmström (S)

X

X

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

X

Tina Acketoft (FP)

X

X

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Gunilla Svantorp (S)

X

X

X

X

Roger Haddad (FP)

X

X

X

X

Jabar Amin (MP)

Yvonne Andersson (KD)

X

X

X

X

Carina Herrstedt (SD)

X

X

X

X

Rossana Dinamarca (V)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Michael Svensson (M)

X

O

O

Adnan Dibrani (S)

X

X

O

O

Björn Samuelson (M)

O

O

O

O

Cecilia Dalman Eek (S)

O

O

O

O

Ann-Britt Åsebol (M)

Isak From (S)

Hanif Bali (M)

Phia Andersson (S)

Stefan Käll (FP)

Åsa Lindestam (S)

Emil Källström (C)

X

X

X

X

Esabelle Dingizian (MP)

X

X

X

X

Fredrik Malm (FP)

Peter Rådberg (MP)

Annika Eclund (KD)

O

O

O

Johnny Skalin (SD)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Pia Nilsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Christer Nylander (FP)

Per Lodenius (C)

Patrick Reslow (M)

Pia Hallström (M)

Björn Söder (SD)

Richard Jomshof (SD)

Tuve Skånberg (KD)

Agneta Luttropp (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.