Protokoll utskottssammanträde 2013/14:2

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:2

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2

 

DATUM

2013-09-24

TID

11.00–12.17

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från Justitiedepartementet

 

Statssekreterare Magnus G Graner m.fl., Justitiedepartementet, lämnade information och svarade på frågor om lagstiftningsarbetet gällande allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters finansiering.

Statssekreteraren gav också information om tobaksdirektivet.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2013/14:1.

 

§ 3

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

 

§ 4

Hänvisning av ärende

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2013/14:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. punkt 15 och utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

 

 

§ 5

Kallelse till beredningsdelegationen

 

Utskottet beslutade att hålla sammanträde med beredningsdelegationen torsdagen den 3 oktober 2013 i omedelbar anslutning till utskottets sammanträde.

 

§ 6

Inbjudningar

 

Utskottet beslutade att bjuda in

 

-          Transparency International torsdagen den 3 oktober 2013

-          riksrevisorerna tisdagen den 15 oktober 2013.

 

§ 7

Överlämnande av justitieombudsmännens ämbetsberättelse

 

Utskottet beslutade att hålla öppet sammanträde vid överlämnandet av justitieombudsmännens ämbetsberättelse.

 

§ 8

Offentlig utfrågning

 

Utskottet gav kansliet i uppdrag att förbereda en offentlig utfrågning om frågor kring romers situation i Sverige.

 

§ 9

EU-frågor

 

Föredraganden gav en lägesbeskrivning om dataskyddsdirektivet.

Utskottet beslutade att bjuda in statssekreteraren i Justitiedepartementet torsdagen den 3 oktober 2013.

 

Övriga ärenden återupptas vid § 13 .

 

§ 10

Omställningsstöd för riksdagsledamöter (KU3)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av framställning 2012/13:RS7 och motioner.

 

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU3.

 

MP-, C-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 11

Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (KU2y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2012/13:163 och motioner.

 

Utskottet justerade yttrande 2013/13:KU2y.

 

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

 

§ 12

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

 

Utskottet beslutade att bereda

 

-          utrikesutskottet tillfälle att senast tisdagen den 5 november 2013 yttra sig över budgetpropositionen för 2014, utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte eventuella motioner i de delar som berör utrikesförvaltningen.

 

-          finansutskottet tillfälle att senast tisdagen den 5 november 2013 yttra sig över budgetpropositionen för 2014, förslag till statsbudget, finansplan m.m. punkt 15 jämte eventuella motioner i de delar som berör finansutskottets beredningsområde.

 

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 13

EU-frågor

 

Utskottet återupptog ärenden om EU-frågor.

 

Föredraganden gav en lägesrapport beträffande tobaksdirektivet samt stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser.

 

§ 14

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (KU5)

 

Utskottet beslutade att bereda övriga utskott tillfälle att senast torsdagen den 14 november 2013 yttra sig över de gjorda iakttagelserna i en promemoria (2013-09-24) som har upprättats vid konstitutionsutskottets kansli. Konstitutionsutskottet önskar särskilt följande kommentarer och bedömningar.

 

1.      En kommentar om det samlade utfallet av genomförda subsidiaritetsprövningar på olika politikområden under 2012 jämfört med 2011.

2.      En bedömning av i vilken utsträckning utrymmet för nationella åtgärder på olika politikområden inom utskottets beredningsområde minskat till följd av i promemorian nämnda förslag från EU samt hur den sammantagna utvecklingen på olika politikområden förhåller sig till upprätthållandet av subsidiaritetsprincipen.

3.      En kommentar om kommissionens motiveringar.

4.      En kommentar om i vilken utsträckning utskotten använder sig av kontakter med riksdagens ständiga representant i Bryssel för inhämtande och utlämnande av information och hur kontakterna fungerar. En kommentar önskas även om inhämtande av information från IPEX.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

Vid protokollet

 

Justerat 2013-10-03

Peter Eriksson

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:2

 

§ 1-12

§ 13

§ 14

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

x

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD) tjl tom 28/2-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande