Protokoll utskottssammanträde 2013/14:2

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2

DATUM

2013-11-28

TID

09.00–09.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:1.

§ 2

Mottagande av motion

Kanslichefen anmälde att motion 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkande 17 som hänvisats till utrikesutskottet bör behandlas i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, och föreslår därmed att motionen överlämnas.

Utskottet beslutade att från utrikesutskottet ta emot motion 2013/14:Fö257 av Mikael Jansson (SD) yrkande 17, under förutsättning att utrikesutskottet beslutar om överlämnande, till sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan (UFöU1)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:33 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ändra datumet för justering av betänkandet till torsdagen den 5 december kl. 09.00.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 5 december kl. 09.00.


Vid protokollet

Satu Saariniemi

Justeras den 5 december 2013

Sofia ArkelstenSAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:2

§ 1

§ 2-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Sofia Arkelsten (M), ordf.

X

X

Peter Hultqvist (S), vice ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M)

X

X

Urban Ahlin (S)

Christian Holm (M)

X

X

Åsa Lindestam (S)

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Carina Hägg (S)

X

X

Allan Widman (FP)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

Tommy Waidelich (S)

X

X

Mats Johansson (M)

X

X

Bodil Ceballos (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

O

Mikael Jansson (SD)

X

X

Torbjörn Björlund (V)

X

X

SUPPLEANTER

Ulrik Nilsson (M)

O

O

Kent Härstedt (S)

O

O

Annicka Engblom (M)

O

O

Carin Runeson (S)

X

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

Clas-Göran Carlsson (S)

O

O

Anders Hansson (M)

O

O

Olle Thorell (S)

O

O

Christer Winbäck (FP)

O

O

Anna-Lena Sörenson (S)

O

O

Staffan Danielsson (C)

X

X

Kenneth G Forslund (S)

Johan Forssell (M)

Peter Rådberg (MP)

X

X

Désirée Pethrus (KD)

Julia Kronlid (SD)

O

O

Hans Linde (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.