Protokoll utskottssammanträde 2013/14:30

Civilutskottets protokoll 2013/14:30

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30

DATUM

2014-06-10

TID

8.00-8.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:29.

§ 2

Information från Riksrevisionen om en granskningsrapport

Riksrevisorn Jan Landahl m.fl. informerade utskottet om Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2014:2 Bostäder för äldre i avfolkningsorter.

§ 3

Riksrevisionens rapport om statens hantering av riksintressen (CU37)

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2013/14:211.


Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU37.

§ 4

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område (CU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:219.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU27.

§ 5

Inkommen skrivelse

En inkommen skrivelse anmäldes enligt förteckningen.

§ 6

Övrigt

Utskottet beslutade att under sommaruppehållet delegera till presidiet att besluta om att enligt 10 kap. 6 § RO inhämta information från regeringen i en kommande subsidiaritetsprövning.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 juni 2014 kl. 8.00.

Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 12 juni 2014

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2013/14:30

§ 1

§ 2

§ 3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

X

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

X

X

Oskar Öholm (M)

X

X

X

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

O

O

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Katarina Köhler (S)

X

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

X

Jessika Vilhelmsson (M)

X

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

X

Roland Utbult (KD)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Marianne Berg (V)

O

O

X

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

X

X

X

Lars Eriksson (S)

Bino Drummond (M)

O

O

O

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

O

O

O

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

X

X

O

Jan Ertsborn (FP)

O

O

O

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.