Protokoll utskottssammanträde 2013/14:30

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:30

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30

DATUM

2014-05-06

TID

11.05–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Vårändringsbudget för 2014 (FöU3y)
Utskottet behandlade proposition 2013/14:99 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:FöU3y.

SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar. S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:29.

§ 3

Kanslimeddelanden

Tillförordnade kanslichefen anmälde inkommen rapport från Transparency International UK: Watchdogs? The quality of legislative oversight of defence in 82 countries.

Tf. kanslichefen anmälde att ÖB besöker utskottets sammanträde tisdagen den 27 maj.

Tf. kanslichefen informerade utskottet om framlagt program för studiebesöket på Muskö 7-8 maj.

§ 4

Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling (FöU11)
Utskottet behandlade proposition 2013/14:144 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser (FöU12)
Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:185 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Årsredovisning för staten 2013

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2013/14:101 och motion.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i detta ärende.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 7

Rapporter

Anders Hansson (M) återrapporterade från deltagande på ÖB general Sverker Göransons 60-årsmottagning.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 27 maj 2014 kl. 09.00.

§ 9

Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS)

Ordförande Peter Lagerblad, vice ordförande tillika rikslottachef Annette Rihagen och sekreterare till FOI tillika generalsekreterare i Sjövärnskåren John Fritsch från FOS informerade.

Ledamöternas frågor besvarades.

Vid protokollet

Nina Dakwar

Justeras – 2014-05-27

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:30

§ 1-8

§ 9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

X

Hans Wallmark (M)

Åsa Lindestam (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

Allan Widman (FP)

X

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

X

Staffan Danielsson (C)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Forssell (M)

X

X

Peter Rådberg (MP)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mikael Jansson (SD)

Torbjörn Björlund (V)

X

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

Eva Sonidsson (S)

X

X

Abdirizak Waberi (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

X

X

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.