Protokoll utskottssammanträde 2013/14:30

Justitieutskottets protokoll 2013/14:30

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30

DATUM

2014-05-27

TID

11.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information inför RIF-rådsmöte

Statssekreteraren Martin Valfridsson, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, departementsrådet Mikael Tollerz, ämnesråden Kristina Holmgren och Julia Mikaelsson, rättssakkunniga Anna Rosenmüller, ämnessakkunnige Erik Fågelsbo och departementssekreteraren Frida Tottmar informerade inför RIF-rådsmötet den 5-6 juni 2014.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:29.

§ 3

Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism (JuU39)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:212 Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU39.

§ 4

EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 – Att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU (JuU41)

Utskottet fortsatte granskningen av kommissionens meddelande KOM(2014) 144.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2.

§ 6

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum tisdagen den 3 juni 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 3 juni 2014

Morgan JohanssonJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:30

§ 1-6

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Morgan Johansson (S), ordf.

X

Johan Linander (C), vice ordf.

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Ewa Thalén Finné (M)

-

Kerstin Haglö (S)

X

Anti Avsan (M)

X

Christer Adelsbo (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Johan Pehrson (FP)

X

Anna Wallén (S)

X

Arhe Hamednaca (S)

X

Patrick Reslow (M)

X

Maria Ferm (MP)

-

Caroline Szyber (KD)

X

Richard Jomshof (SD)

X

Lena Olsson (V)

X

SUPPLEANTER

Ann-Britt Åsebol (M)

Mattias Jonsson (S)

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Anneli Karlsson (S)

Pia Hallström (M)

Christina Oskarsson (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Krister Örnfjäder (S)

Roger Haddad (FP)

Agneta Gille (S)

Emil Källström (C)

Agneta Börjesson (MP)

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Tuve Skånberg (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Karin Nilsson (C)

Anton Abele (M)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jens Holm (V)

Robert Halef (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2014-03-14

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.