Protokoll utskottssammanträde 2013/14:30

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:30

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30

DATUM

2014-02-27

TID

09.00–09.11

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Välkommen

Ordföranden hälsade suppleanten Marie Granlund (S) välkommen till sammanträdet.

§ 2

Tack

Ordföranden framförde tack till Lena Sommestad (S) som nu slutar som suppleant i utskottet.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:29.

§ 4

Anmälan om ledighet

Bitr. kanslichefen anmälde att ledamoten Kajsa Lunderquist (M) är tjänstledig fr.o.m. den 24 februari t.o.m. den 29 september 2014.

§ 5

Hänvisning av ärende

Bitr. kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelser

2013/14:SN1 Verksamhetsredogörelse Statsrådsarvodesnämnden 2013.

2013/14:ÖN1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens överklagandenämnd 2013.

2013/14:RAR1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens arvodesnämnd 2013.

2013/14:NL1 Verksamhetsredogörelse Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2013.

2013/14:PN1 Verksamhetsredogörelse Partibidragsnämnden 2013.

§ 6

Riksdagens arbetsformer m.m. (KU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:KU15.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 7

Frågor om rösträtt, valsystem m.m. (KU19)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Vallagsfrågor (KU22)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2014-03-04

Per Bill


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(kompletteringsval 2013-11-22)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:30

§ 1-8

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

Per Bill (M) v. ordf.

x

Björn von Sydow (S)

x

Andreas Norlén (M)

x

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

Lars Elinderson (M)

x

Billy Gustafsson (S)

x

Karl Sigfrid (M)

x

Phia Andersson (S)

x

Karin Granbom Ellison (FP)

-

Hans Hoff (S)

x

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

Hans Ekström (S)

-

Kajsa Lunderquist (M) tjl tom 29/9-14

-

Tuve Skånberg (KD)

x

Jonas Åkerlund (SD)

x

Mia Sydow Mölleby (V)

x

SUPPLEANTER

Cecilia Brinck (M)

x

Lena Sommestad (S)

x

Sedat Dogru (M)

o

Caroline Helmersson Olsson (S)

Mats Johansson (M)

Per Svedberg (S)

Margareta B Kjellin (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Käll (FP)

x

Jan-Olof Larsson (S)

Åsa Torstensson (C)

o

Jabar Amin (MP)

Ulrik Nilsson (M)

Valter Mutt (MP)

Penilla Gunther (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

Marie Granlund (S)

o

Allan Widman (FP)

Johan Pehrson (FP)

Göran Lindell (C)

Thoralf Alfsson (SD)

Caroline Szyber (KD) tjl tom 28/2-14

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Björn Söder (SD)

Gustav Blix (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.