Protokoll utskottssammanträde 2013/14:30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:30

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30

DATUM

2014-04-03

TID

10.00 – 10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:29.

§ 2

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2013

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet med anledning av skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013.

Ärendet bordlades.

§ 3

Kommissionens förslag om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2014) 174.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens förslag om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2014

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2014) 175.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2014) 180.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inkomna EU-dokument


Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 10 kap. 4 § RO att begära överläggning med regeringen

Landsbygdsdepartementet om

KOM(2014) 179 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Handlingsplan för den ekologiska produktionens framtid i Europeiska unionen

KOM(2014) 180 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praktikant Jonas Wallkvist fick närvara under uppvaktningen av Håll Sverige Rent.

§ 8

Uppvaktning av Håll Sverige Rent

Representanter för Håll Sverige Rent uppvaktade utskottet.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 10 april 2014 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 10 april 2014

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:30

§ 1

§ 2 - 6

§ 7 - 9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

-

-

-

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

X

X

Rune Wikström (M)

X

X

X

Johan Löfstrand (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

X

Anita Brodén (FP)

X

X

X

Sara Karlsson (S)

-

X

X

Roger Tiefensee (C)

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Christer Akej (M)

-

-

-

Helena Leander (MP)

X

X

X

Irene Oskarsson (KD)

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

Jens Holm (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

Kristina Nilsson (S)

X

X

-

Lolo Lindström (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Staffan Danielsson (C)

Kew Nordqvist (MP)

O

O

O

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Annika Eclund (KD)

Mikael Jansson (SD)

Jacob Johnson (V)

Olle Thorell (S)

Carina Ohlsson (S)

Lars Tysklind (FP)

Helena Lindahl (C)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Andreas Carlson (KD)

Roland Utbult (KD)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Åsa Romson (MP)

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2014-04-03

Bilaga 2 till protokoll 2013/14:30

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 18 - 31 mars 2014

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2014) 169

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller fångstbegränsningar för fisket efter tobisfiskar i EU-vatten i Ices-områdena IIa, IIIa och IV

KOM(2014) 174

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG

KOM(2014) 175

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en justeringsgrad för direktstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 avseende kalenderåret 2014

KOM(2014) 177

Meddelande från kommissionen om det europeiska medborgarinitiativet ”Vatten och sanitet är en mänsklig rättighet! Vatten är en samhällsnytta, inte en handelsvara!”

KOM(2014) 179

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Handlingsplan för den ekologiska produktionens framtid i Europeiska unionen

KOM(2014) 180

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007

KOM(2014) 195

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter

K-dokument

K(2014) 1681

Kommissionens genomförandebeslut av den 18.3.2014 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med vissa undantag avseende saluföring av populationer av växtarterna vete, korn, havre och majs i enlighet med rådets direktiv 66/402/EEG

K(2014) 1717

Kommissionens genomförandebeslut av den 19.3.2014 om upprättande av ett särskilt kontroll- och inspektionsprogram för fiske som utnyttjar

bestånden av blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet, svärdfisk i Medelhavet och för fiske som utnyttjar bestånden av sardiner och ansjovis i norra Adriatiska havet

K(2014) 1726

Kommissionens genomförandebeslut av den 21.3.2014 om ändring av beslut 2005/381/EG vad gäller frågeformuläret för rapportering om

tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG

K(2014) 1742

Kommissionens genomförandebeslut av den 20.3.2014 om upphävande av de förteckningar över anläggningar i tredjeland från vilka

medlemsstaterna tillåter import av vissa produkter av animaliskt ursprung som antagits på grundval av rådets beslut 95/408/EG

K(2014) 1988

Kommissionens genomförandebeslut av den XXX om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i februari 2014

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 24-27 februari 2014


EU-domstolens mål

Interventionsinlaga i mål C-425/13 vid EU-domstolen

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.