Protokoll utskottssammanträde 2013/14:30

Skatteutskottets protokoll 2013/14:30

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30

DATUM

2014-06-26

TID

08.00–08.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Skatteverket

Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket och Börje Noring, riksexpert/skatterevisor vid Storföretagsskattekontoret i Göteborg, informerade och besvarade frågor om skatteplanering med ränteavdrag i vinstdrivande företag inom välfärdssektorn. Generaldirektören visade bildspel och överlämnade samtidigt tre promemorior, dnr 2461-2013/14.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:29.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om inkommen skrivelse, bilaga 2, som överlämnats till CU för fortsatt beredning.

§ 4

Övriga frågor

Ordföranden, vice ordföranden samt avgående ledamoten Jacob Johnson tackade utskottet och kansliet för det goda arbetet under mandatperioden. Kanslichefen påminde om det beslut som utskottet fattat vid konstituerande mötet, att ordföranden eller vid dennes förfall vice ordföranden, vid längre uppehåll i utskottets arbete får justera protokoll efter sista sammanträdet. Kanslichefen föreslog även att presidiet samråder om behandling av subsidiaritetsärenden som kan inkomma under sommarmånaderna, vilket utskottet tillstyrkte.

Vid protokollet

Justeras den 30 juni 2014SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:30

§ 1-

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

Ulf Berg (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

Lena Asplund (M)

X

Christina Oskarsson (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Hans Olsson (S)

X

Gunnar Andrén (FP)

X

Peter Persson (S)

X

Karin Nilsson (C)

X

Anders Karlsson (S)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Mats Pertoft (MP)

X

Lars Gustafsson (KD)

X

Kent Ekeroth (SD)

Jacob Johnson (V)

X

SUPPLEANTER

Lars Beckman (M)

X

Teres Lindberg (S)

Anette Åkesson (M)

O

Hillevi Larsson (S)

Metin Ataseven (M)

Monica Green (S)

Isabella Jernbeck (M)

Patrik Björck (S)

Anna Steele (FP)

Lennart Axelsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Jonas Eriksson (MP)

Gunilla Nordgren (M)

Annika Lillemets (MP)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Kent Persson (V)

Raimo Pärssinen (S)

Lars Tysklind (FP)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Stellan Bojerud (SD)

David Lång (SD)

Annelie Enochson (KD)

Stefan Käll (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2013-06-26

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.