Protokoll utskottssammanträde 2013/14:30

Trafikutskottets protokoll 2013/14:30

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30

DATUM

2014-04-29

TID

Kl. 11.00 – 11.10, 11.25 – 12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:29.

§ 2

Vissa vägtrafikfrågor (TU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:181 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelse till regeringen (TU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:75 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:TU3y.

M-, FP- och C- ledamöterna anmälde avvikande mening.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Vårändringsbudget för 2014

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:99.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkomma skrivelser enligt bilaga 2.

§ 6

Återreglering av viss flygtrafiktjänst

Generaldirektör Staffan Widlert, sjö- och luftfartsdirektör Ingrid Cherfils, båda från Transportstyrelsen, sektionschef Jan Söderström från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), vd Peter Larsson från Svenska Regionala Flygplatser (SRF) och Mikael Nilsson, styrelseledamot i SRF informerade med anledning av utskottets lagrådsremiss om återreglering av viss flygtrafiktjänst.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 6 maj 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Anne Mattila Wass

Justeras

2014-05-06

Anders YgemanTRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:30

§ 1-7

LEDAMÖTER

Anders Ygeman (S), ordförande

X

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

X

Monica Green (S)

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

Sten Bergheden (M)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Lars Tysklind (FP)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

Lars Johansson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Stina Bergström (MP)

X

Annelie Enochson (KD)

Tony Wiklander (SD)

X

Siv Holma (V)

SUPPLEANTER

Lotta Finstorp (M)

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

Christer Akej (M)

Johan Andersson (S)

Betty Malmberg (M)

Krister Örnfjäder (S)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Nina Larsson (FP)

Billy Gustafsson (S)

Göran Lindell (C)

Annika Lillemets (MP)

Lise Nordin (MP)

Robert Halef (KD)

Thoralf Alfsson (SD)

Bengt Berg (V)

X

Katarina Köhler (S)

Jasenko Omanovic (S)

Christer Winbäck (FP)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Lars Gustafsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

Lars Ohly (V)

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande


TRAFIKUTSKOTTET

2014-04-29

Bilaga 2

till protokoll

2013/14:30

Inkommen skrivelse 2013/14

Utsända inför sammanträdet

Gatunätet i Stockholm
Privat person, Stockholm

Ja

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.