Protokoll utskottssammanträde 2013/14:30

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:30

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30

DATUM

2014-05-08

TID

10.00–10.45

10.50-11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1 §

Med fokus på unga (UbU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till kulturutskottet över proposition 2013/14:191 och motioner.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:UbU5y.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

2 §

Medgivande att närvara vid sammanträdet

Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 § andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Anders Dölling vid EU-nämnden fick vara närvarande vid sammanträdet under EU-överläggningarna med regeringen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

3 §

EU-överläggning om en delad europeisk vision för rymd som gynnar konkurrenskraft

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1999-2013/14).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer förslaget till rådsslutsatser. Regeringen är positiv till att EU och ESA (European Space Agency) för en diskussion om hur relationen dem emellan ska utvecklas. Regeringen understryker vikten av att EU och ESA gemensamt fortsätter utvecklingen av en samordnad process för att ta fram likalydande förslag till medlemsstaterna i respektive organisation om hur relationen mellan EU och ESA ska utvecklas.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt hos företrädarna för samtliga partier.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

4 §

EU-överläggning om det Europeiska forumet för forskningens infrastruktur (ESFRI)

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, kansliråd Per-Erik Yngwe och departementssekreterare Mattias Jennerholm, Utbildningsdepartementet.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2000-2013/14).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige tycker att det är ett viktigt arbete som gjorts med att föreslå prioriteringar bland de europeiska forskningsinfrastrukturer som finns på ESFRI:s lista.

Sverige stöder att rådsslutsatserna innehåller en skrivning som inviterar Europeiska kommissionen att bidra finansiellt till de projekt som ESFRI prioriterat.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt hos företrädarna för samtliga partier.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

5 §

EU-överläggning om effektiv lärarutbildning

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, kansliråden Åsa Petri och Sara Bringle samt departementssekreterare Ulrika Båth Bertram, Utbildningsdepartementet.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2001-2013/14).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige har under förhandlingarna stött skrivningar i rådsslutsatserna som lyfter fram lärarnas betydelse för goda studieresultat bland elever. Sverige har också lyft vikten av en väl fungerande lärarutbildning och en god introduktion i läraryrket för nyutexaminerade liksom möjligheterna till fortbildning för lärare.

Sverige har arbetat för att rådsslutsatserna ska få en väl avvägd balans mellan vilka frågor som ligger inom medlemsstaternas och respektive utbildningsanordnares ansvar och vilka frågor som kan ha ett europeiskt mervärde.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt hos företrädarna för samtliga partier.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

6 §

EU-överläggning om flerspråkighet och utvecklingen av språkkunskaper

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, kansliråden Åsa Petri och Sara Bringle samt departementssekreterare Ulrika Båth Bertram, Utbildningsdepartementet.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2002-2013/14).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige har under förhandlingarna gett stöd till det grekiska ordförandeskapets ursprungsförslag till rådsslutsatser där ett riktmärke för kunskaper i såväl ett andra som ett tredje språk var tänkt att slås fast. Under förhandlingarna har dock ett antal medlemsstater inte kunnat acceptera etablerandet av ett riktmärke. Sverige anser att de rådsslutsatser som förhandlingarna resulterat i ändå är en bra början på ett fortsatt arbete i riktningen mot att på sikt etablera ett riktmärke.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt hos företrädarna för samtliga partier.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

7 §

EU-överläggning om kvalitetssäkring till stöd för utbildning och yrkesutbildning

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, kansliråden Åsa Petri och Sara Bringle samt departementssekreterare Ulrika Båth Bertram, Utbildningsdepartementet.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2004-2013/14).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige har under förhandlingarna gett stöd till det grekiska ordförandeskapets förslag till rådsslutsatser och har verkat för inkluderandet av skrivningar som lyfter vikten av att elever och studenter tillgodogör sig de kunskaper och kompetenser som är avsikten med utbildningen. Sverige har även lyft fram att de externa kvalitetssäkringssystemen kan variera mellan medlemsstater utifrån nationella förutsättningar.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt hos företrädarna för samtliga partier.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

8 §

EU-överläggning om gränsöverskridande utbildning

Utskottet överlade med statssekreterare Peter Honeth, kansliråden Åsa Petri och Sara Bringle samt departementssekreterare Ulrika Båth Bertram, Utbildningsdepartementet.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 2005-2013/14).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar det underlag som ordförandeskapet lagt fram som vägledning för ministrarnas diskussion. Gränsöverskridande utbildning i denna form är inte så vanligt förekommande i Sverige i dagsläget, men det är ur svensk synvinkel intressant att höra hur andra medlemsstater hanterar dessa frågor.

Sverige avser under riktlinjedebatten att lyfta fram vikten av tydlig och relevant information till elever och studenter om vilken typ av kvalitetsgranskning utbildningen är föremål för och vilka examina de leder till. Frågor om huruvida utbildningen ger möjligheter till studiestöd och vad som gäller i fråga om studenters rättigheter är också viktiga.

Utskottet

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt hos företrädarna för samtliga partier. Socialdemokraterna skickade med att Sverige i sitt anförande även bör lyfta fram det livslånga lärandet och MOOC (massive online open courses).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

9 §

EU-information om yrkeskvalifikationsdirektivet

Statssekreterare Peter Honeth, kansliråden Åsa Petri och Sara Bringle samt departementssekreterare Ulrika Båth Bertram, Utbildningsdepartementet, informerade om yrkeskvalifikationsdirektivet.

10 §

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:29.

11 §

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2.

12 §

Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare (UbU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:220 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UbU17.

S- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

13 §

Gymnasial lärlingsanställning (UbU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:80 och motioner samt arbetsmarknadsutskottets yttrande 2013/14AU3y.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UbU18.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

14 §

Gymnasieingenjörsutbildning – ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (UbU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:188 och en motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UbU20.

MP-ledamoten anmälde en reservation.

15 §

Mottagande av del av lagförslag från kulturutskottet

Utskottet beslutade ta emot regeringens förslag i proposition 2013/14:191 till lag om ändring i skollagen (2010:800) såvitt avser 29 kap. 1 § från kulturutskottet.

16 §

Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan (UbU22)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:112 och motioner.

Ärendet bordlades.

17 §

Kränkning eller diskriminering i skolan (UbU24)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:193.

Ärendet bordlades.

18 §

2014 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:100 och motioner.

Ärendet bordlades.

19 §

Årsredovisning för staten 2013

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2013/14:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

20 §

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 27 maj 2014

kl. 09.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 27 maj 2014

Tomas Tobé


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:30

1-2 §§

3-9 §§

10-20 §§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordförande

X

X

X

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Louise Malmström (S)

Jan Ericson (M)

Thomas Strand (S)

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

-

-

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Tina Acketoft (FP)

X

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

X

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

X

Roger Haddad (FP)

X

X

-

Jabar Amin (MP)

X

X

X

Yvonne Andersson (KD)

X

X

X

Carina Herrstedt (SD)

X

X

X

Rossana Dinamarca (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Michael Svensson (M)

O

X

X

Adnan Dibrani (S)

O

X

X

Björn Samuelson (M)

X

X

X

Cecilia Dalman Eek (S)

O

O

O

Ann-Britt Åsebol (M)

Isak From (S)

Hanif Bali (M)

Phia Andersson (S)

Stefan Käll (FP)

Åsa Lindestam (S)

Emil Källström (C)

O

O

-

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Peter Rådberg (MP)

Annika Eclund (KD)

Johnny Skalin (SD)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Pia Nilsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Christer Nylander (FP)

Per Lodenius (C)

Patrick Reslow (M)

Pia Hallström (M)

Björn Söder (SD)

Richard Jomshof (SD)

Tuve Skånberg (KD)

Agneta Luttropp (MP)

-

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.