Protokoll utskottssammanträde 2013/14:31

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2013/14:31

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31

DATUM

Tisdagen den 6 maj 2014

TID

11.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1.

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. (AU8)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:198 och motioner.

Ärendet bordlades.

2.

Förslag om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2014) 221.

Utskottet beslutade att inhämta information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

3.

Vårändringsbudget för 2014

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:99 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

4.

Årsredovisning för staten 2013

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2013/14:101 och motion.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

5.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:30.

6.

7.

8.

9.

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse.

Internationella möten och inkommande besök

Ingenting förekom under denna punkt.

Övriga frågor

Ingenting förekom under denna punkt.


Nästa sammanträde

Torsdagen den 8 maj kl. 10.00

VID PROTOKOLLET Anna Malm

JUSTERAS Jessica Polfjärd


ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:31

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jessica Polfjärd (M)

Ylva Johansson (S)

X

Maria Plass (M)

X

Raimo Pärssinen (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Maria Stenberg (S)

X

Gustav Nilsson (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Christer Nylander (FP)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Johan Andersson (S)

X

Hanif Bali (M)

X

Mehmet Kaplan (MP)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Mattias Karlsson (SD)

X

Josefin Brink (V)

SUPPLEANTER

Jenny Petersson (M)

Kerstin Nilsson (S)

O

Lotta Finstorp (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Christian Holm (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Jan Ericson (M)

Arhe Hamednaca (S)

Ismail Kamil (FP)

O

Kristina Nilsson (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Ulf Holm (MP)

Marta Obminska (M)

Gunvor G Ericson (MP)

Penilla Gunther (KD)

Christina Höj Larsen (V)

Lars Mejern Larsson (S)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Nina Larsson (FP)

Björn Söder (SD)

Göran Lindell (C)

Torbjörn Björlund (V)

Sven-Olof Sällström (SD)

Johnny Skalin (SD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Anton Abele (M)

Désirée Pethrus (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Ali Esbati (V)

X

N = Närvarande V = Votering – = Frånvarande

x = Ledamöter som deltagit i handläggningen

o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

) = Del av dagordningspunkten

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.