Protokoll utskottssammanträde 2013/14:31

Civilutskottets protokoll 2013/14:31

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31

DATUM

2014-06-12

TID

8.00-8.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:30.

§ 2

En enklare planprocess (CU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:126 och

motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU31.

S-, M-, MP-, FP-, C-, SD-, V- och KD- ledamöterna anmälde
reservationer.

§ 3

Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (CU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:128 och

motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU33.

MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (CU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:225 och

motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU34.

S-, MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Uppskov med behandlingen av ärenden (CU38)

Utskottet behandlade fråga om uppskov med behandlingen av ärenden.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU38.

§ 6

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera protokollet från dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att eventuellt sammanträde kan äga rum tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 16 juni 2014

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2013/14:31

§ 1-2

§ 3

§ 4-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

X

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

X

X

Oskar Öholm (M)

X

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

Marta Obminska (M)

X

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

X

X

X

Ola Johansson (C)

Yilmaz Kerimo (S)

Jessika Vilhelmsson (M)

X

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

X

Roland Utbult (KD)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Marianne Berg (V)

O

O

X

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

O

O

O

Lars Eriksson (S)

X

X

X

Bino Drummond (M)

O

X

X

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Elin Lundgren (S)

X

X

X

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C)

X

X

X

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

X

X

Jan Ertsborn (FP)

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.